Sprawa DOLIŃSKA – FICEK I OZIMEK przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19) – tłumaczenie na j. polski

12 listopada 2021 r.

Art. 6 (cywilny) ● oczywiste naruszenia w procedurze powoływania sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, podważające jej legitymację i naruszające istotę prawa do „sądu ustanowionego ustawą” ● zastosowanie trzystopniowego testu sformułowanego w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii [WI] ● brak niezależności Krajowej Rady Sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej● Brak niezależności Krajowej Rady Sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej ● Powołanie przez Prezydenta RP sędziów do Izby pomimo wstrzymania wykonania stosownej uchwały do czasu zakończenia kontroli sądowej ● Brak bezpośrednio dostępnej procedury lub środków odwoławczych