Karne przenoszenie sędziów Sądu Apelacyjnego

6 września 2022 r.

Sędzia nie może być postawiony wobec niemoralnej alternatywy - wyboru pomiędzy obowiązkiem zagwarantowania uczestnikom procesu prawa do rzetelnego i niezawisłego sądu a godzeniem się na udział w wadliwym składzie sadu tylko dlatego, by nie narazić się na działania dyscyplinarne.”

SSA Ewa Gregajtys - cyt. z niżej publikowanego stanowiska

“Powstrzymanie się od orzekania w składach z sędziami powołanymi na stanowisko sędziego (…) w ramach procedury kwestionowanej w licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego uzasadniałam orzeczeniami tych sądów, nie chcąc narażać stron postępowania na udział w procedurze, która może rodzić daleko idące negatywne konsekwencje wynikające z niestabilności wyniku procesu, jak również nie chcąc narażać budżetu Państwa na związane z tym konsekwencje finansowe."

SSA Ewa Leszczyńska - Furtak - cyt. z niżej publikowanego stanowiska

-——-

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Przemysław W. Radzik, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie zakomunikował dwóm sędziom tego Sądu - SSA Ewie Gregajtys i SSA Ewie Leszczyńskiej-Furtak, że odwołuje tym sędziom przydział spraw w Wydziale Karnym i kieruje ich do wykonywania czynności w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu.

treść komunikatu:

-————————————————————

W dniu 5 września 2022 r. - w dzień powrotu z urlopu - taki sam akt represji dotknął kolejnego sędziego Wydziału Karnego SA w Warszawie

Sędziego Marzannę Piekarską - Drążek

-————————————————————

Wobec bezprecedensowej decyzji o faktycznym przeniesieniu sędziów Sądu Apelacyjnego, wybitnych karnistów, którzy swoim doświadczeniem przy rozpoznawaniu spraw karnych gwarantują wysoki poziom orzecznictwa w tych sprawach, do Wydziału o zupełnie odmiennym profilu, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wystosowali oświadczenie, do którego przyłączyli się sędziowie innych sądów.

Treść oświadczenia, wraz z podpisami publikujemy na stronie

Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

-—–

()* po przeniesieniu kolejnego sędziego - s. Marzanny Piekarskiej - Drążek, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydali kolejne oświadczenie - prezentujemy je w załączniku na stronie jw. oraz poniżej na tej stronie, w porządku chronologicznym wydarzeń.

-—–

W reakcji na oświadczenie sędziów, Pan Przemysław W. Radzik wystosował do sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie pismo następującej treści:

Sytuacja ta jest szeroko komentowana przez sędziów w mediach oraz mediach społecznościowych.

Poniżej polecamy:

dwie rozmowy przeprowadzone z sędziami przez Panią red. Annę Gmiterek - Zabłocką w TOK FM w dniu 13 sierpnia 2022 r.:

z sędziami: Agnieszką Niklas - Bibik, Barbarą Du Chateau i Maciejem Czajką

link do podcastu

oraz z sędzią Michałem Boberem

link do podcastu

rozmowę z sędzią Jarosławem Matrasem, przeprowadzoną w dniu 20 sierpnia 2022 r.:

link do podcastu

W reakcji na decyzję Pana wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pana Przemysława W. Radzika, a także postawę innych sędziów, pełniąca obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego Pani Małgorzata Manowska w dniu 16 sierpnia 2022 r. wystosowała apel do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie - następującej treści:

apel I Prezesa SN:

W odpowiedzi na powyższy apel, Pan Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab, w piśmie z dnia 19 sierpnia 2022 r. wyjaśnił, że przeniesienie sędziów jest efektem dokonania przez Prezesa Sądu oceny, że sędziowie w sposób niewłaściwy wykonują swoje obowiązki:

odpowiedź Prezesa SA w Warszawie

Przypominamy, że Pan Piotr Schab pełni obowiązki rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, zaś Pan Przemysław W. Radzik, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.

Należy więc założyć, że obaj Panowie doskonale znają drogę postępowania, służącą weryfikacji oceny co do tego, czy sędziowie wykonują swe obowiązki nienależycie oraz sankcje, jakie po przeprowadzeniu stosownego postępowania można względem sędziów zastosować. W szczególności zaś znają treść poniższych przepisów:

Okoliczności tej w niczym nie zmienia stanowisko wyrażone przez Panią Dagmarę Pawełczyk Woicką, jako Przewodniczącą organu, który od 2018 r. zastępuje konstytucyjny organ Państwa, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa:

oświadczenie:

Stanowisko Prezesa Sądu Apelacyjnego podsumowała w liście otwartym Pani sędzia Katarzyna Wesołowska - Zbudniewek (list opublikowany na facebooku) :

Do stanowiska Pana Prezesa Schaba odniosła się także Pani sędzia Ewa Leszczyńska - Furtak w oświadczeniu z 19 sierpnia 2022 r. a także Pani sędzia Ewa Gregajtys w piśmie z dnia 22 sierpnia 2022 r. Poniżej publikujemy oświadczenie SSA Ewy Leszczyńskiej - Furtak:

oświadczenie SSA Ewy Gregajtys:

W dniu 23 sierpnia 2022 r. uchwałę w tej sprawie podjęło Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów: opublikowana: Uchwała Nr 2/22 Stałego Prezydium FWS z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany warunków służby sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

5 września 2022 r. - w dzień powrotu z urlopu - analogiczne oświadczenie o przeniesieniu do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych otrzymała orzekająca w Wydziale Karnym SA w Warszawie - Pani sędzia Marzanna Piekarska - Drążek. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie złożyli wobec tej decyzji następujące oświadczenie:

(w pdf dostępne w załączniku na stronie Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

Stanowisko to poparli także sędziowie warszawscy:

(w pdf dostępne w załączniku na stronie Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

w dniu 8 września 2022 r. stanowisko wobec represjonowania sędziów Apelacji Warszawskiej zajął Zarząd Stowarzyszenia Sędziów THEMIS: (dostępne także na stronie Stowarzyszenia)