Deklaracja FWS

„Deklaracja uczestników Forum Współpracy Sędziów”

Kierując się obowiązkiem zapewnienia każdemu prawa do sądu oraz troską o niezależność sądów i niezawisłość sędziów, które są fundamentem demokratycznego państwa prawnego, realizując uchwałę numer 1 Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 20 marca 2017 roku i uchwałę numer 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 20 marca 2017 roku deklarujemy, co następuje:

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmierza do likwidacji ustawowej reprezentacji sędziów na szczeblu krajowym w postaci: Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z przedstawicielami Zgromadzeń Ogólnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów oraz Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych.

Spowoduje to, że środowisko sędziowskie utraci swoje dotychczasowe ciała przedstawicielskie, będące formą samorządu ogólnopolskiego. Perspektywa nowych regulacji prawnych uprawnia do podjęcia starań, aby środowisko sędziowskie mogło swobodnie wypowiadać się i prowadzić dialog o sprawach, które go dotyczą. Urzeczywistni to idea Forum Współpracy Sędziów, jako jednolitej platformy współpracy demokratycznie wyłonionych przedstawicieli sędziów sądów wszystkich szczebli.

Forma organizacyjna

 1. Deklaracja uczestników Forum Współpracy Sędziów (FWS) określa jego formułę, sposób działania oraz cele i zadania.

 2. FWS jest płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym, łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego.

 3. FWS ma charakter stałej, niesformalizowanej w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach, konferencji umożliwiającej uczestnikom, działającym w warunkach pełnej dobrowolności, komunikację pomiędzy sędziami na poziomie ogólnokrajowym.

 4. FWS tworzą sędziowie wszystkich sądów: Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych.

 5. Do FWS są wybierani przez sędziów danego sądu na dwuletnią kadencję:

  a) czterej przedstawiciele Sądu Najwyższego,

  b) trzej przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego,

  c) dwaj przedstawiciele każdego wojewódzkiego sądu administracyjnego,

  d) trzej przedstawiciele z każdego sądu apelacyjnego,

  e) dwaj przedstawiciele z każdego sądu okręgowego,

  f) po jednym przedstawicielu z każdego sądu rejonowego,

  g) dwaj przedstawiciele wojskowego sądu okręgowego,

  h) po jednym przedstawicielu każdego wojskowego sądu garnizonowego.

  Do czasu wyboru nowych przedstawicieli na kolejną dwuletnią kadencję dotychczasowi przedstawiciele pełnią swoją funkcję.

 6. W pracach FWS mogą brać udział przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń sędziowskich, jako współpracownicy FWS.

 7. Za zgodą prezydium w pracach FWS mogą brać udział sędziowie nie będący jego członkami, w tym sędziowie w stanie spoczynku i asesorzy sądowi.

 8. Prace FWS organizuje Stałe Prezydium wybrane w głosowaniu tajnym spośród uczestników FWS na dwa lata, które liczy do 15 osób. Stałe Prezydium wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego i dwóch zastępców. Stałe Prezydium wypowiada się w formie uchwały, chyba że za wystarczające uzna wydanie komunikatu. Tryb podejmowania uchwał i wydawania komunikatów oraz podział obowiązków określa regulamin uchwalony przez Prezydium bezwzględną większością głosów. Stałe Prezydium może podejmować działania na zewnątrz forum internetowego, gdy uzna to za konieczne. Wypowiadając się na zewnątrz, prezydium czyni to we własnym imieniu. Uzupełnienie składu Prezydium następuje poprzez wybór dokonany w głosowaniu tajnym spośród uczestników FWS na najbliższym zjeździe. Do czasu wyłonienia nowego kandydata Prezydium działa w dotychczasowym składzie. Stałe Prezydium stwierdza utratę statusu uczestnika FWS po uzyskaniu stosownych informacji od danej osoby lub sędziów właściwego sądu albo braku odpowiedzi z ich strony w zakreślonym terminie.

 9. FWS powołuje Zespół Interwencyjny, którego zadaniem jest przyjmowanie informacji i monitorowanie przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Zespół liczy do 11 osób, wybranych spośród członków FWS. Członkami Zespołu Interwencyjnego mogą być także sędziowie w stanie spoczynku. Zespół działa na wniosek osób zainteresowanych, przyjmując informacje o przypadkach zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, jak również może działać z urzędu w celu uzyskania niezbędnych informacji w razie dostrzeżenia takiego zagrożenia. W sprawach zgłoszonych lub zaobserwowanych zagrożeń Zespół może podejmować uchwały. Tryb podejmowania uchwał, zasady dotyczące kontaktów z osobami zainteresowanymi i działań w celu uzyskania niezbędnych informacji oraz podział obowiązków w Zespole określa regulamin uchwalony przez Zespół bezwzględną większością głosów. Uchwały Zespołu podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu na forum internetowym FWS: w dziale ogólnym oraz w dziale dla mediów. Uchwały mogą być przesyłane, jeśli Zespół tak zadecyduje, do stowarzyszeń sędziowskich oraz innych organizacji i instytucji, których cele i zadania to umacnianie praworządności, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W razie wystąpienia w składzie Zespołu wakatu uzupełnienie składu następuje analogicznie do uzupełnienia składu Prezydium.

  9a. Stałe Prezydium może powołać spośród przedstawicieli zespoły problemowe oraz koordynatorów odpowiedzialnych za działania FWS na określonym obszarze.

Sposób działania

 1. Uczestnicy Forum będą organizować zjazdy w określonym wcześniej czasie i miejscu. Zjazd zwołuje przynajmniej raz do roku Stałe Prezydium, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej czwartej uczestników. Prezydium zawiadamia wszystkich uczestników na forum internetowym lub w inny dostępny sposób, określając porządek obrad.
 2. Uczestnicy FWS będą także komunikować się na dostępnym tylko dla nich forum internetowym do którego wejścia udostępnione będą na stronach internetowych Stowarzyszeń Sędziowskich IUSTITIA i THEMIS.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania internetowego forum FWS określi regulamin tej platformy internetowej ustalony przez Stałe Prezydium, który może być zmieniany uchwałą FWS. Uczestnicy mogą na forum internetowym podejmować uchwały w imieniu Forum Współpracy Sędziów. Projekt uchwały może zgłosić każdy uczestnik zakładając odrębny temat i zamieszczając w nim wstępny projekt uchwały. Pozostali uczestnicy poddają ocenie zasadność dalszej pracy nad projektem poprzez umieszczenie wpisu o akceptacji. Poparcie przynajmniej 14 uczestników, poza wnioskującym, obliguje Stałe Prezydium do powiadomienia wszystkich uczestników o treści projektu drogą elektroniczną. Wszyscy uczestnicy mogą zgłaszać poprawki do projektu w zakreślonym przez Prezydium terminie nie krótszym niż 3 dni, który biegnie od daty powiadomienia. Stałe Prezydium opracowuje wersje projektu uchwały stosownie do treści zgłoszonych poprawek celem poddania pod głosowanie i obwieszcza wszystkim uczestnikom datę rozpoczęcia oraz zakończenia głosowania nad nimi. Głosowanie jest jawne i trwa nie krócej niż 3 dni. Przeprowadza je wyznaczony przez Przewodniczącego członek Stałego Prezydium i ogłasza jego wynik. Uczestnicy FWS mogą być informowani drogą elektroniczną w trakcie głosowania o dotychczasowym jego wyniku. Podjęcie uchwały jest skuteczne jeżeli głosów „za” jest więcej niż głosów „przeciw”, a ponadto liczba głosów „za” jest większa od 1/3 liczby osób zarejestrowanych na forum internetowym według stanu na dzień rozpoczęcia głosowania po jej zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej. Nieuczestniczenie w głosowaniu jest równoznaczne ze wstrzymaniem się od głosu. Ponadto FWS może tworzyć profile społecznościowe. Decyzje w tej materii podejmuje Stałe Prezydium i wyznacza osobę odpowiedzialną za administrowanie.
 4. W sprawach medialnych FWS współpracuje z sędziami wybranymi przez zebrania sędziów danych sądów ds. kontaktu z mediami.

Cele

 1. Celami FWS są:

  a) umożliwienie kontaktu poszczególnym organom samorządu sędziowskiego, w celu wypracowania wspólnego stanowiska przedstawianego następnie pod obrady Krajowej Rady Sądownictwa w trybie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;

  b) budowanie relacji zaufania pomiędzy sędziami różnych sądów i różnych szczebli sądownictwa;

  c) stworzenie wszystkim sędziom możliwości wzajemnej prezentacji opinii i wymiany poglądów w sprawach dotyczących sędziów i sądów;

  d) prezentowanie opinii publicznej głosu środowiska sędziowskiego, poprzez informowanie mediów o problematyce prac prowadzonych w ramach FWS.

Zadania

 1. FWS stawia sobie następujące zadania:

  a) poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów przedstawianych przez uczestników, w drodze dyskusji nad istotą problemu i możliwościami jego rozwiązania;

  b) upowszechnianie postawy aktywnego uczestnictwa i zaangażowania każdego sędziego w sprawy dotyczące sądownictwa jako całości;

  c) wypracowanie uznawanych za wspólne, bo akceptowanych uchwałami FWS poglądów i stanowisk, a następnie rekomendowanie ich organom samorządu sędziowskiego jako materii do podjęcia działań;

  d) prezentowanie opinii publicznej zaangażowania sędziów w proces stałego doskonalenia organizacji systemu wymiaru sprawiedliwości i wzmacniania standardów demokratycznego państwa prawnego.

  e) współpraca z referendarzami sądowymi, asystentami sędziów i innymi pracownikami sądowymi.