Prawo łaski

Spostrzeżenia i uwagi na tle wspólnego Zebrania Naukowego Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ oraz Katedry...

Nec temere, nec timide Uchwały Kalendarium
Cudzysłów

Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej

Okulary

Galeria – czyli nie-OCZY-wisty świat sędziego

polecamy strony partnerów - przyjaciół praworządności