Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej
Aktualności Informacje o ważnych inicjatywach i wydarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
3 października 2020 r. Apel o wsparcie Fundacji
15 września 2020 r. Międzynarodowy Dzień Demokracji
13 września 2020 r. Zaproszenie do współpracy
11 września 2020 r. Sto lat Panie Profesorze
Kalendarium
Dzień Praw Człowieka
Polska - Europa - Świat , 10 grudnia 2020 r.
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (Human Rights Day), ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 423 (V) z 1950 r. "To przede wszystkim na rządach...
Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię w sprawach C-487/19 i C-508/19 dotyczących pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego.
Luksemburg, 12 stycznia 2021 r. Więcej