#Murem za Maciejem Rutkiewiczem

Sąd Rejonowy w Elblągu, któremu przewodniczył sędzia Maciej Rutkiewicz, 8 listopada 2021 r. zdecydował o umorzeniu postępowania wobec Barbary K., prokurator prowadzącej i nadzorującej postępowanie w sprawie spółki Amber Gold w latach 2009-2012. Przesłanką takiego orzeczenia było ustalenie, że Barbara K. - jako prokurator - korzysta z immunitetu. Stanowi to negatywną przesłankę procesową uniemożliwiającą prowadzenie postępowania karnego. Decyzję o uchyleniu immunitetu prokuratorskiego Barbarze K, obwieściła tzw. Izba Dyscyplinarna usytuowana w Sądzie Najwyższym. Organ ten w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest sądem w rozumieniu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Brak jest tym samym wymaganej zgody na ściganie za zarzucone jej przestępstwo. 

Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu - sędzia Agnieszka Walkowiak 9 listopada 2021 r. zarządziła natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych Pana sędziego Macieja Rutkiewicza na okres jednego miesiąca. Jako podstawę swej decyzji wskazała przepis art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z tym przepisem: Jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc.

W dniu 10 listopada 2021 r. sędziowie elbląskich sądów wyszli przed budynek Sądu Okręgowego w Elblągu przy Placu Konstytucji w niemym proteście przeciw tej decyzji - jako łamiącej standardy państwa prawa i godzącej tak w porządek konstytucyjny jak i polskie zobowiązania międzynarodowe z tytułu członkostwa w strukturach Unii Europejskiej.

zdjęcia - Ryszard Biel

Na dzień 14 grudnia 2021 r. zostało wyznaczone posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w przedmiocie rozważenia zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych lub uchylenia zarządzenia o przerwie w wykonywaniu tych czynności.

Przypomnijmy, że działanie tej Izby jest zawieszone postanowieniem zabezpieczającym Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o czym pisaliśmy tutaj i tutaj. Za niedostosowanie się do zabezpieczenia naliczane są Polsce kary w wymiarze 1.000.000 zł dziennie.

Posiedzenie zostało w dniu 14 grudnia 2021 r. w późnych godzinach popołudniowych odroczone na dzień 15 grudnia 2021 r., na godzinę 8:30 rano, co eliminuje możliwość udziału w posiedzeniu Pana sędziego Rutkiewicza, który w tym dniu ma wyznaczone terminu rozpraw w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Eliminuje to również możliwość przyjazdu wielu sędziów i obywateli z terenu Polski, którzy w dniu 14 grudnia wspierali Pana sędziego pod Sądem Najwyższym, w którego siedzibie wykonywane są czynności tego pozakonstytucyjnego organu nie mającego przymiotu sądu.

Sędziowie i obywatele w całej Polsce wspierają Pana sędziego Rutkiewicza.

Materiał filmowy sprzed budynku Sądu Najwyższego - Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia”.