Forum Współpracy Sędziów

fws

https://fws.iustitia.pl/

FORUM powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym.

FWS jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS ma charakter stałej konferencji, opartej o zasadę dobrowolności udziału. Podstawowym zadaniem FWS jest wypracowanie stanowisk środowiska sędziowskiego w najważniejszych sprawach dla sądownictwa. Szczegółowe cele i zadania określa deklaracja FWS*, przyjęta na pierwszym zjeździe w 2017 r., znowelizowana na zjeździe w styczniu 2020 r.

FWS składa się z przedstawicieli sądów, wybieranych w sposób demokratyczny, przez sędziów. W skład FWS może wchodzić: 4 sędziów Sądu Najwyższego, po 3 sędziów z Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych, po 2 sędziów z wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów okręgowych i wojskowych sądów okręgowych, po 1 sędzim z sądów rejonowych i wojskowych sądów garnizonowych. W chwili obecnej w FWS jest reprezentowanych blisko połowa sądów, w tym prawie wszystkie sądy o większej liczbie etatów, przy czym liczba ta stale powiększa się. Obecnie trwają wybory przedstawicieli na nową kadencję 2020-2022.

Nowelizacja u.s.p. w zakresie uprawnień zgromadzeń sędziowskich spowodowała, że przewidziany w art. 3 u.s.p. samorząd sędziowski będzie miał charakter fasadowy. Tym donioślejsza rola przed FWS, stanowiącym emanację samorządności i głosu środowiska.

Prace FWS organizuje Stałe Prezydium liczące 15 sędziów, wybranych w głosowaniu tajnym na zjeździe FWS na dwuletnią kadencję. Funkcję przewodniczącego, kolejną kadencję, pełni sędzia Bartłomiej Starosta (Sąd Rejonowy w Sulęcinie). Wiceprzewodniczącymi są sędziowie: Agnieszka Niklas-Bibik (Sąd Okręgowy w Słupsku) i Waldemar Żurek (Sąd Okręgowy w Krakowie).

Powołany został też Zespół Interwencyjny, którego zadaniem jest informowanie i monitorowanie przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Przewodniczącym Zespołu jest sędzia Michał Olszewski (Sąd Rejonowy w Kościanie).

W ramach dotychczasowych prac FWS wielokrotnie wypracowało stanowiska (uchwały), odnoszące się do bieżących problemów sądownictwa, wskazując na zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Przeprowadziło wśród sędziów tzw. referendum dotyczące oceny pracy organu pełniącego funkcję KRS. Podejmowało też interwencje w indywidualnych sprawach.

Więcej - w załączniku: