Uchwała Nr 2/22 Stałego Prezydium FWS z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany warunków służby sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Uchwała Nr 2/22

z dnia 23 sierpnia 2022 r. Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

w sprawie zmiany warunków służby sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewy Gregajtys i Ewy Leszczyńskiej – Furtak

Sędzia nie może być postawiony wobec niemoralnej alternatywy - wyboru pomiędzy obowiązkiem zagwarantowania uczestnikom procesu prawa do rzetelnego i niezawisłego sądu, a godzeniem się na udział w wadliwym składzie sadu tylko dlatego, by nie narazić się na działania dyscyplinarne. Orzekanie w składach z sędziami powołanymi na stanowisko sędziego w ramach procedury kwestionowanej w licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego naraża strony postępowania na udział w procedurze, która może rodzić daleko idące negatywne konsekwencje wynikające z niestabilności wyniku procesu, jak również naraża budżet Państwa na związane z tym konsekwencje finansowe.

*

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów podzielając powyższe stwierdzenia, wynikające ze stanowisk sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Ewy Gregajtys i Ewy Leszczyńskiej – Furtak, solidaryzuje się z tymi sędziami  i protestuje przeciwko stosowaniu wobec nich jakichkolwiek represji.

            Sprzeciwiamy się przenoszeniu doświadczonych sędziów specjalizujących się w określonych dziedzinach prawa, pomiędzy wydziałami, zwłaszcza takimi, w których rozpoznaje się diametralnie różne od ich specjalizacji sprawy. Tym bardziej, jeśli nigdy wcześniej na swojej drodze zawodowej takimi sprawami się nie zajmowały, a więc nabycie niezbędnego doświadczenia wymagać będzie upływu czasu, kosztem sprawności postępowań. 

            Przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Takie przeniesienie może bowiem stanowić środek służący kontrolowaniu treści orzeczeń sądowych, ponieważ̇ nie tylko może ono wpływać na zakres spraw przydzielanych danym sędziom do rozpoznania i prowadzenie spraw, które mają oni w swoim referacie, ale również̇ może ono mieć istotne następstwa dla życia i kariery tych sędziów oraz wywoływać skutki analogiczne do tych, z którymi wiążą się kary dyscyplinarne /tak TSUE, w wyroku  W. Ż., sygn. C-487/19/

            W odniesieniu do obu przenoszonych sędziów, jest to bezprecedensowy akt represji, jak również akt rażącego lekceważenia uczestników postępowań sądowych, którzy mają prawo oczekiwać, by środki zaskarżenia od orzeczeń sądów pierwszej instancji były rozpoznawane przez sędziów o najwyższym doświadczeniu i znajomości danej dziedziny prawa.

            Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie w piśmie z dnia 19 sierpnia 2022 r. do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wprost przyznał, że zmiana warunków służby obu sędziów jest efektem oceny ich postaw i zachowań, co wskazuje jednoznacznie na represyjny charakter przeniesienia.

            Stosowanie takiego sposobu represji wobec sędziego jest niedopuszczalne, a zmiana stanowiska służbowego Sędziego narusza art. 180 ust. 2 Konstytucji. Stanowi to rażące przekroczenie granic nadzoru administracyjnego poprzez nadużycie uprawnień będące działaniem na szkodę interesu publicznego, o czym Prezes Sądu Apelacyjnego, jako karnista powinien wiedzieć. Wymaga wyjaśnienia, czy jest to wyłącznie represja za stosowanie orzecznictwa europejskich Trybunałów, czy też realizacja zaplanowanej politycznie woli takiego skonstruowania ważnego wydziału Sądu Apelacyjnego w Warszawie, by wyeliminować z orzekania w nim sędziów, którzy w swojej pracy stosują przepisy Konstytucji R.P., postanowienia wiążących Polskę umów międzynarodowych i uwzględniają wyroki europejskich Trybunałów.