Uchwała 1/20 Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z 8 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 1/20

Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z 8 czerwca 2020 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem gromadzenia informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań prokuratury oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, podejmowanych wobec sędziego Igora Tuleyi. Prokuratura chcąc postawić sędziemu zarzuty karne w związku z tym, że zezwolił na udział mediów w posiedzeniu, na którym nakazał dalsze prowadzenie śledztwa w sprawie nieprawidłowości w procedowaniu głosowania w sali kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 roku, w sposób rażący wkracza w sferę niezawisłości sędziowskiej, naruszając tym samym konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy. Nie mamy wątpliwości, że takie działania mają na celu wywołanie efektu mrożącego w wymiarze sprawiedliwości - aby pokazać sędziom, jakie konsekwencje mogą ich spotkać w razie wydania orzeczenia, które z jakichkolwiek względów nie będzie po myśli władzy politycznej. Bezwzględnie należy podkreślić, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie powinna podejmować żadnych czynności w żadnej sprawie - bowiem postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia 2020 r. zawieszono przepisy nie tylko ustanawiające tę Izbę w ramach Sądu Najwyższego, ale również normy dotyczące jej kompetencji orzeczniczych i to do czasu wydania ostatecznego wyroku przez TSUE. Naszym obowiązkiem, jako sędziów polskich i europejskich, jest stanąć solidarnie w obronie nie tylko Igora Tuleyi, ale każdego sędziego, którego spotykają tak daleko posunięte represje za podejmowanie czynności orzeczniczych w zgodzie z prawem i sumieniem sędziego.