Uchwała 4/18 Zespołu Interwencyjnego z dnia 02 lipca 2018 r. - w indywidualnej sprawie - wypowiedzi deprecjonujących Sąd Najwyższy i I Prezesa SN

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, w tym Premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz marszałków Sejmu i Senatu, deprecjonujących Sąd Najwyższy oraz Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf. W szczególności sprzeciwiamy się wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości sugerującej przyszłe poniesienie przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego odpowiedzialności dyscyplinarnej za rzekome nieprzestrzeganie Konstytucji, w związku z deklaracją trwania na stanowisku do końca kadencji określonej konstytucyjnie. Za niedopuszczalną w publicznej debacie, jako godzącą w zasadę niezawisłości sędziów i niezależności sądów, uważamy zwłaszcza wypowiedź Ministra Sprawiedliwości suponującą działanie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego „w sposób oczywisty wbrew prawu”. Przypominamy, że w ustroju demokratycznym opartym na zasadzie trójpodziału władz to niezawisłe sądy są uprawnione do orzekania, czy dane działanie jest niezgodne z prawem, a zatem i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślamy, że jedynie poszanowanie Konstytucji, zasady trójpodziału władz oraz wzajemny szacunek pozwalają na budowanie i umacnianie państwa prawa, na dalsze, niezakłócone funkcjonowanie Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.