Uchwała 10/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 08 maja 2020 r.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów przyjmuje Regulamin Zespołu administrowania działalnością FWS w Internecie w następującym brzmieniu:

Regulamin Zespołu administrowania działalnością FWS w internecie.

  1. W celu sprawnej i transparentnej realizacji celów oraz zadań wynikających z „Deklaracji uczestników Forum Współpracy Sędziów” (pt. 14 i 15 Deklaracji), Stałe Prezydium FWS prowadzi i administruje następującymi płaszczyznami elektronicznej komunikacji oraz prezentowania działań Forum:

a) Forum internetowe - https://fws.iustitia.pl b) Strona www - https://forumfws.eu/ c) Strona na portalu społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/forumfws d) Profil na Twitterze - https://twitter.com/forumfws e) Profil na Instagramie - https://www.instagram.com/forumfws/

  1. Forum internetowe wskazane w pkt 1 lt. a) prowadzone jest na zasadach wynikających z pkt 11 Deklaracji. Administrowanie Forum powierzone jest członkom Stałego Prezydium - sędziom - Krzysztofowi Kozłowskiemu - Bartłomiejowi Staroście

  2. Dla obsługi korespondencyjnej Forum i jego organów a także zagadnień związanych z Forum internetowym (pkt 1 lit. a) utworzone zostały konta poczty elektronicznej fws.strona@gmail.com (obsługa prac FWS) fws.prezydium@gmail.com (obsługa Stałego Prezydium) fws.zespol@gmail.com (obsługa Zespołu Interwencyjnego)

Z powyższego wyłączona jest korespondencja w sprawach dotyczących materiałów i zagadnień prezentowanych w ramach stref działalności wskazanych w pkt 1 lit. b) – e), do czego utworzone zostało konto poczty elektronicznej: fws.prezydium@wp.pl

  1. Do prowadzenia obsługi administracyjnej stref działalności wskazanych w pkt 1 lit. b) – e) tworzy się stosownie do pkt 9a Deklaracji Zespół administracyjny w następującym składzie:

a) 4 członków Stałego Prezydium FWS tworzących Kolegium Redakcyjne w osobach: - Przewodniczący Kolegium (administrator strony https://forumfws.eu ); - Zastępca (administrator strony https://forumfws.eu ) - członek (administrator https://www.facebook.com/forumfws - członek (administrator Twitter i Instagram) Stałe Prezydium wybiera członków Kolegium Redakcyjnego oraz powierza im pełnienie funkcji na okres kadencji w Stałym Prezydium. b) do 7 sędziów wskazanych spośród przedstawicieli FWS, ewentualnie także (za zgodą Stałego Prezydium - pkt 7 Deklaracji) spoza grona przedstawicieli FWS. Pozostali członkowie Zespołu powoływani są przez Stałe Prezydium na czas nieokreślony i mogą być odwołani w każdym czasie na podstawie uchwały Stałego Prezydium tudzież wobec rezygnacji z pracy w Zespole.

  1. Koordynowanie prac Zespołu odbywać się będzie z poziomu komunikatora społecznościowego, na którym niezwłocznie po przyjęciu Regulaminu zostanie utworzona grupa wewnętrzna, do której włączeni zostaną członkowie zespołu oraz informatyk.

  2. Przy rozdzieleniu w zadań każdej ze stref działalności wymienionej w pkt 1 lit b) – e) pomiędzy członków Zespołu, uwzględnione zostaną w miarę możliwości indywidualne zainteresowania i preferencje członków Zespołu.

  3. Członkom Zespołu zostaną udostępnione odpowiednie loginy i hasła w niezbędnym zakresie do wykonywania przyjętych zadań.

  4. Każdy członek Zespołu w zakresie przyjętej do prowadzenia działalności administracyjnej - ma prawo zamieszczania treści, które uzna za odpowiadające celom i zadaniom Forum Współpracy Sędziów wynikającym z pkt 14 i 15 Deklaracji. 9. Zamiar zamieszczenia materiałów, które mogłyby wywołać wątpliwości z perspektywy zgodności z celami i zadaniami FWS, winien być zasygnalizowany wpisem w grupie wewnętrznej (pkt.5) z zakreśleniem odpowiedniego czasu na wniesienie ewentualnych zastrzeżeń. W przypadku, gdyby przez któregokolwiek z członków Zespołu zostały podniesione zastrzeżenia wobec proponowanej treści, decyzję w tej materii podejmie Kolegium Redakcyjne FWS. O ile członkowie Kolegium nie dojdą do porozumienia w materii publikacji, wniosek zostanie przedłożony do przegłosowania w ramach Stałego Prezydium na takich zasadach, jak podejmowanie uchwał.