Uchwała 9/18 Zespołu Interwencyjnego z dnia 02 października 2018 r. w sprawie działań KRS

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, z całą mocą przypomina wszystkim uczestnikom życia publicznego, że istnienie niezależnego i apolitycznego wymiaru sprawiedliwości stanowi zasadę demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy. W jego ramachsędziowie winni pełnić służbę w sposób wolny od jakichkolwiek nieuprawnionych nacisków, w warunkach, które pozwalają na umacnianie społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a obowiązek dbania o zapewnienie takich warunków ciąży zarówno na samych sędziach, jak i na przedstawicielach pozostałych władz. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi uderzających w godność sędziów, przypisujących im pozamerytoryczne kryteria przy wydawaniu orzeczeń, nienawiść do własnego państwa, narodu, tradycji i kultury (prezes partii Prawo i Sprawiedliwość), a także deklarujących zapamiętywanie i zapisywanie nazwisk konkretnych sędziów wydających orzeczenia sprzeczne z oczekiwaniami konkretnych polityków i sugerujących ich przyszłe rozliczenie (przewodniczący partii Platforma Obywatelska).

Po raz kolejny wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę wobec zaniechania podjęcia działań przez organ pełniący funkcje Krajowej Rady Sądownictwa, który, jeśli miałby wypełniać konstytucyjne obowiązki stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, powinien stanowczo reagować na opisane przypadki zachowań polityków.