Uchwała 1/20 Forum Współpracy Sędziów z dnia 11 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Deklaracji Uczestników Forum Współpracy Sędziów.

FWS dokonuje zmiany Deklaracji FWS, w ten sposób, że:

  1. W pkt 5 zdanie 1 skreśla się słowa: „zebrania”
  2. W pkt 5 skreśla się zdanie: „wszyscy Przedstawiciele obecnej kadencji sprawują swój mandat do końca pierwszej kadencji, liczonej od dnia 20 kwietnia 2017 roku”,
  3. W pkt 5, ostatnie zdanie przyjmuje brzmienie: „Do czasu wyboru nowych Przedstawicieli na kolejną dwuletnią kadencję dotychczasowi Przedstawiciele pełnią swoją funkcję”,
  4. Dodaje się pkt 9a Deklaracji w następującym brzmieniu: „Stałe Prezydium może powołać spośród Przedstawicieli zespoły problemowe oraz koordynatorów odpowiedzialnych za działania FWS na określonym obszarze.”