Uchwała 3/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie uniemożliwienia zapoznania się przez wyznaczonego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dokumentami (tzw. listami poparcia) pozostającymi w dyspozycji Kancelarii Sejmu

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów WSKAZUJE, że działania podejmowane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie stanowią nieprzewidzianą przepisami prawa jawną ingerencję w czynności orzecznicze sądu i prawo obywatela do sądu.

Prezes Sądu jest organem powołanym WYŁĄCZNIE do wykonywania czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nad sądem, którym zarządza. NIE MA PRAWA podejmowania decyzji, które wpływają, utrudniają, bądź uniemożliwiają wykonywanie przez sędziów czynności orzeczniczych, w tym wypadku zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku.

UWAŻAMY za niedopuszczalne, w świetle obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwienie zapoznania się przez Sędziego Pawła Juszczyszyna z dokumentami pozostającymi do dyspozycji Kancelarii Sejmu tj. tzw. listami poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. PRZYPOMINAMY, że w sprawie jawności list poparcia zapadł prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w świetle którego nazwiska znajdujące się na ww. listach są jawne, a wyrok ten podlega wykonaniu.

ALARMUJEMY, że tego rodzaju sytuacja nie zdarzyła się w dotychczasowej praktyce i historii sądów powszechnych i stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa prawnego obywateli, których prawo do sądu może być w ten sposób ograniczane poprzez wpływanie na decyzje procesowe Sądów przez Prezesów Sądów, którzy są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości.

Doszło do sytuacji, w której organy władzy publicznej, powoływane przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, uniemożliwiają sądom wykonywanie władzy sądowniczej. Prowadzi to do naruszenia konstytucyjnych zasad równowagi władz i ich odrębności.