Wspólne stanowisko 2/19 Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zorganizowanej kampanii szkalowania sędziów przez osoby związane z Ministerstwem Sprawiedliwości

Działając w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przypominając okoliczności, w jakich w kwietniu 2017 roku powołano do życia FWS jako platformę współpracy sędziów, mającą być reprezentacją wszystkich sędziów w obliczu zagrożenia zlikwidowaniem samorządu sędziowskiego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, po dwóch latach funkcjonowania zmian, stwierdzając, że obawy te okazały się słuszne, Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny FWS wyraża największy niepokój i sprzeciw, w obliczu ostatnich publikacji medialnych, z których wynika, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości działała nadzorowana przez wysokiego urzędnika państwowego w osobie wiceministra sprawiedliwości grupa osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, która podjęła szeroko zorganizowaną, długofalową akcję szkalowania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, naruszania ich dóbr osobistych, nękania, wykorzystując do tego dane osobowe sędziów oraz dokumenty urzędowe.

Oczekujemy, że osoby, których publikacje te dotyczą, w poczuciu odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości ustąpią nie tylko z zajmowanych funkcji, ale i z urzędu. Uważamy, iż w razie potwierdzenia tych zarzutów, niezależnie od odpowiedzialności karnej, zachowania takie godzą w urząd sędziego i pozbawiają takie osoby przymiotu nieskazitelnego charakteru, a tym samym legitymacji do dalszego wykonywania urzędu.

Domagamy się przeprowadzenia natychmiastowego i rzetelnego postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec tych osób, wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder. Domagamy się, by czynności te zostały powierzone niezależnym od Ministra Sprawiedliwości rzecznikom dyscyplinarnym.

Domagamy się natychmiastowego zawieszenia tych osób w wykonywaniu funkcji orzeczniczych, gdyż osoby, na których ciążą takie zarzuty, nie powinny sprawować wymiaru sprawiedliwości i zajmować się sprawami obywateli.

Apelujemy również do Zgromadzeń i Zebrań Sędziów, by zajęły stanowisko w tej jakże ważnej dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości kwestii. Żaden sędzia bowiem nie powinien pozostać obojętny na to, co się wydarzyło. Sędziowie powinni jednym głosem wyrazić swój sprzeciw wobec takich postaw, nadużywania i wykorzystania urzędu sędziowskiego do realizacji nie tylko prywatnych interesów i osiągania korzyści, ale i godzących w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

W stanie sędziowskim dla takich osób nie powinno być miejsca.

Wymiar sprawiedliwości został już dotkliwie osłabiony przez krzywdzącą kampanię billboardową z 2018 roku, liczne szkalujące wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej, a także ustawodawczej. Wydarzenia ostatnich dni pokazały, że wymiar sprawiedliwości osłabiany był również od wewnątrz przez zorganizowaną akcję szkalującą dobre imię indywidualnych sędziów, a także naruszającą ich prywatność.

Przyłączamy się do apelu Zarządu Stowarzyszenia Iustitia z dnia 21 sierpnia 2019 roku oraz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 22 sierpnia 2019 roku i do zawartych tam postulatów.

Jednocześnie zauważamy stanowisko zajęte w dniu 22 sierpnia 2019 roku przez prezydium organu wykonującego kompetencje KRS, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby objęte przywołanymi publikacjami medialnymi.

Zajęcie przez ten organ stanowiska co do rezygnacji z ubiegania się o urząd sędziego SN czy z mandatu członka KRS uważamy nie tylko za spóźnione, ale i niepełne - w sytuacji, gdy o awans do sądów wyższego stopnia ubiegają się i ubiegali również inni członkowie tego organu, członkowie ich rodzin czy z nimi związane.

W dalszym ciągu nie zostały ujawnione listy poparcia kandydatów na członków do Krajowej Rady Sądownictwa, co powoduje wątpliwości co do prawidłowości powołania składu części sędziowskiej KRS nie tylko natury konstytucyjnej, ale i formalnej.

Domagamy się, by organ pełniący funkcje KRS powstrzymał się od dalszych czynności, w szczególności wstrzymał procedury nominacyjne do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, w tym co do tego, czy w ramach działalności grupy KASTA na komunikatorze WhatsApp ustalane były także kwestie awansów do sądów, w tym Sądu Najwyższego, a także do czasu udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądów co do statusu organu pełniącego funkcje KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, do którego w najbliższym czasie planowano rozpocząć konkurs.