Uchwała 13/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 14 października 2020 r.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań o charakterze politycznym i represyjnym w stosunku do Pani Sędzi Beaty Morawiec i całego środowiska sędziowskiego.

W dniu 12 października 2020 r., w ramach funkcjonowania tzw. „Izby Dyscyplinarnej”, zasiadający w niej Adam Tomczyński oznajmił, że uchyla immunitet Sędzi Beacie Morawiec, jednej z twarzy walki o niezależne sądownictwo. Sędzi, która odważyła się wytoczyć proces Ministrowi Sprawiedliwości. Oznajmił jednocześnie, że zawiesza Beatę Morawiec w czynnościach sędziowskich na czas nieokreślony i obniża jej wynagrodzenie o 50 %.

Oświadczenie to zostało wygłoszone:

- pomimo obowiązującego postanowienia TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. nakazującego Polsce zawieszenie działalności tej Izby w sprawach dyscyplinarnych sędziów;

- pomimo obowiązującej zasady prawnej — uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej. Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. przesądzającej, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia cech niezawisłego sądu w rozumieniu prawa europejskiego i polskiej Konstytucji.

Tym samym jest ono pozbawione podstaw prawnych i nie może wywołać żadnych skutków, w szczególności w postaci odsunięcia Pani Sędzi Beaty Morawiec od czynności orzeczniczych, obniżenia uposażenia oraz prowadzenia czynności procesowych z założeniem uchylenia gwarantowanej przez art. 181 Konstytucji RP ochrony urzędu sędziego.

Nie ma naszej zgody na naruszanie zasad państwa prawa i bezprawne działania.

Jednocześnie przekazujemy wyrazy najwyższego uznania i wsparcia dla Pani Sędzi Beaty Morawiec.