Uchwała 2/18 Zespołu Interwencyjnego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w indywidualnej sprawie - czynności Prokuratury wobec sędziów w sprawie członków zarządu zakładów "Police"

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany do zbierania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyraża zaniepokojenie działaniami Prokuratury obejmującymi wezwania na przesłuchania sędziów sądów szczecińskich w związku z wyznaczeniem sędziów referentów do rozpoznania wniosków w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania oraz środków odwoławczych od decyzji w tym przedmiocie wobec byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych „Police”. Takie działanie Prokuratury może być odbierane jako wyraz próby zastraszania sędziów oraz jako zakamuflowana forma wpływania na niezawisłość w orzekaniu.

Zespół Interwencyjny jednocześnie zauważa, że ustalanie reguł wyznaczania składów w zakresie rozpoznawania wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz środków odwoławczych od tych decyzji odbywa się zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami, a Departament Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości nie dostrzegł w tym zakresie żadnych uchybień w pracy Sądu Okręgowego w Szczecinie. Podejmowanie zatem powyższych działań – i co znamienne, po prawomocnym, z zachowaniem instancyjności, nieuwzględnieniu wniosków Prokuratury – jawi się jako forma represji w stosunku do sędziów i próba wywarcia wpływu także na sędziów mogących orzekać w przyszłości, których rozstrzygnięcia pozostawać będą w niezgodzie z oczekiwaniami oskarżyciela publicznego.

Zespół Interwencyjny FWS zwraca się do Zgromadzeń Ogólnych sędziów każdej z apelacji o ewentualne podjęcie uchwał mających sygnalizować sytuację, do jakiej doszło w Szczecinie.