Uchwała 5/21 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 13 września 2021 r.

UCHWAŁA Nr 5/21

Stałego Prezydium
Forum Współpracy Sędziów
z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych

sędziego Adama Synakiewicza

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wyraża zdecydowany sprzeciw w związku z decyzją Ministra Sprawiedliwości o odsunięciu sędziego Adama Synakiewicza od czynności służbowych.

Instytucja zarządzenia natychmiastowej przerwy w pracy sędziego (art. 130 u.s.p.) jest w istocie zbieżna z zawieszeniem sędziego w czynnościach służbowych. Zgodnie z art. 180 ust. 2 Konstytucji zawieszenie sędziego w urzędowaniu może nastąpić wyłącznie na mocy orzeczenia sądowego. W świetle polskiej Konstytucji żaden organ władzy wykonawczej, a tym bardziej polityk, nie może być uprawniony do pozbawienia sędziego prawa wykonywania zawodu. Taka decyzja Ministra Sprawiedliwości wobec sędziego Adama Synakiewicza jest niezgodna z Konstytucją.

Zarówno ogólne podstawowe reguły prawa, jak i wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca 2021 r. — pkt 1 tiret drugie (w sprawie C - 791/19) przewidują, iż co do zasady treść orzeczenia sądowego nie może być kwalifikowana jako przewinienie dyscyplinarne. Decyzja Ministra Sprawiedliwości, u podstawy której leży wyłącznie wydanie przez sędziego Adama Synakiewicza orzeczenia sądowego niezgodnego z oczekiwaniem organu władzy wykonawczej i polityków rządzącej partii, stanowi naruszenie wskazanych reguł prawa i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Warto wskazać, że orzeczenie sądu było w tym wypadku zgodne z orzecznictwem TSUE i ET PC

Sytuacja, w której organ władzy wykonawczej i czynny polityk, wyrażając niezadowolenie z treści orzeczenia niezawisłego sądu, podejmuje decyzję o czasowym pozbawieniu sędziego prawa wykonywania zawodu jest sytuacją całkowicie nieakceptowalną w demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji), narusza przewidziany w Konstytucji trójpodział i równowagę władz i związaną z tym niezależność władzy sądowniczej od władzy wykonawczej (art. 10 ust 1 Konstytucji RP), prowadzi do uzurpacji przez władzę wykonawczą nadrzędności nad władzą sądowniczą oraz zastraszania i zmuszania sędziów do orzekania zgodnie z oczekiwaniami partii rządzącej.

RESOLUTION No 5/21 The Permanent Presidium of The Forum of Judges’ Cooperation /FCJ/ of 13 September 2021. on ordering an immediate interruption of the service of Judge Adam Synakiewicz

The Permanent Presidium of The Forum of Judges’ Cooperation /FCJ/ strongly objects to the decision of the Minister of Justice to remove Judge Adam Synakiewicz from his official duties.

The institution of ordering an immediate break in the work of a judge (Article 130 of the A.o.O.C) is in fact parallel to the suspension of a judge from his duties. Pursuant to Article 180 section 2 of the Polish Constitution, a judge may be suspended from office only on the basis of a court judgment. In the light of the Polish Constitution, no executive authority, let alone a politician, may be empowered to deprive a judge of the right to practise his profession. Such a decision of the Minister of Justice against Judge Adam Synakiewicz is inconsistent with the Constitution.

Both the general basic rules of law and the judgment of the Court of Justice of the EU of 15 July 2021 - point 1, second indent (in case C - 791/19) provide that, in principle, the content of a judicial decision cannot be qualified as a disciplinary offence. The decision of the Minister of Justice, which is based solely on the issuance by Judge Adam Synakiewicz of a judicial decision contrary to the expectations of the executive authority and politicians of the ruling party, constitutes a violation of the aforementioned rules of law and the judgment of the Court of Justice of the EU. It is worth pointing out that the court ruling in this case was in line with the case law of the CJEU and the ECHR.

A situation in which a body of executive power and an active politician, expressing dissatisfaction with the content of a ruling of an independent court, makes a decision to temporarily deprive a judge of the right to practice his profession is a situation completely unacceptable in a democratic legal state (art. 2 of the Constitution), violates the tri-partite division and balance of powers provided for in the Constitution and the related independence of the judiciary from the executive (Article 10 section 1 of the Constitution), leads to usurpation by the executive powers of its supremacy over the judiciary and intimidation and coercion of judges to rule in accordance with the expectations of the ruling party.