UCHWAŁA Nr 6/21 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 30 września 2021 roku

UCHWAŁA Nr 6/21

Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie przeniesienia sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie

W dniu 27 września 2021 roku troje sędziów orzekających w wydziałach karnych Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Beata Morawiec i Katarzyna Wierzbicka- w odwoławczym oraz sędzia Maciej Czajka w pierwszoinstancyjnym, przeniesionych zostało bez ich zgody wymaganej art. 22a § 4 a Ustawy o ustroju sądów powszechnych do orzekania w innych wydziałach. Sędzia Maciej Czajka, specjalizujący się w prawie karnym, z naukowym tytułem doktora z tej dziedziny, potraktowany został najdotkliwiej przesunięciem do orzekania w pierwszoinstancyjnym wydziale cywilnym.

Tylko dlatego, że byli sygnatariuszami oświadczeń o odmowie orzekania z osobami powołanymi do pełnienia urzędu sędziego na podstawie wniosków krs w składzie ukształtowanym na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3), co do których zasiadanie w składach orzekających sądu skutkuje naruszeniem konstytucyjnego prawa do sądu każdego obywatela, a w sprawach karnych naruszeniem zasady domniemania niewinności oraz związanej z tym pewności prawa.

Przeniesienie do innego wydziału stanowi jawną i dotkliwą formę represji i szykany za to, że sędziowie wierni Konstytucji i ustawom wykonują orzeczenia europejskich trybunałów i stosują obowiązujące ich prawo międzynarodowe i standardy.

Za to, że wykonują w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ciążące na Państwie i władzy sądowniczej obowiązki, od których uchyla się władza wykonawcza i ustawodawcza, nie podejmując nawet próby przywrócenia stanu zgodnego z prawem, Konstytucją i Traktatami.

Za to, że chcą oszczędzić obywatelom niepewności ich sytuacji w związku z wydaniem orzeczenia przez organ niebędący sądem niezależnym, bezstronnym i ustanowionym ustawą.

Za to, że uniknąć chcą ponoszenia przez Rzeczypospolitą Polską odpowiedzialności i wypłaty odszkodowań za naruszenie Europejskiej Konwencji o Ochronie Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wcześniej taką formę represji ten sam Prezes zastosował wobec Waldemara Żurka przenosząc go z wydziału cywilnego odwoławczego do orzekania w I instancji.

Takie postępowanie Prezes Sądu stanowi zagrożenie dla prawa obywateli rozpoznania ich spraw w rozsądnym terminie w sytuacji nieracjonalnego, arbitralnego i bezprawnego (bez zgody sędziego) przesunięcia do orzekania w innym wydziale.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wyraża stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania i nadużywania w ten sposób swoich kompetencji przez prezesów sądów. Wzywamy do uchylenia decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i przywrócenia sędziów na dotychczas zajmowane stanowiska.

Deklarujemy pełne wsparcie dla szykanowanych Sędziów.