Uchwała 3/20 Forum Współpracy Sędziów z dnia 11 stycznia 2020 roku w sprawie działalności Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława W. Radzika naruszającej obowiązujące przepis prawa.

Forum Współpracy Sędziów stanowczo sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba, Michała Lasotę i Przemysława W. Radzika, polegających na:

  1. podejmowaniu czynności wyjaśniających z pominięciem właściwości rzeczowej i miejscowej, a także właściwych rzeczników działających przy sądach okręgowych i apelacyjnych, co stanowi przykład nadużycia uprawnień przez tychże rzeczników,
  2. wszczynania postępowań dyscyplinarnych bez uprzedniego przeprowadzenia obligatoryjnego postępowania wyjaśniającego, co stanowi przykład rażącego naruszenia prawa do obrony obwinionego w toku postępowania dyscyplinarnego,
  3. przesłuchiwaniu sędziów w charakterze świadków w toku postępowań wyjaśniających dotyczących tych sędziów jako osób podejrzewanych o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, co stanowi przykład instrumentalnego wykorzystania przepisów Kodeksu postępowania karnego stosowanych odpowiednio w postępowaniu dyscyplinarnym,
  4. prowadzeniu czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, poza zakresem przedmiotowym zdarzenia uzasadniającego ich podjęcie w celu poszukiwaniu dowodów na popełnienie przez sędziego jakiegokolwiek deliktu dyscyplinarnego, co do którego nie istnieje uzasadnione podejrzenie jego popełnienia w chwili podejmowania tychże czynności (tzw. postępowania trałowe), co narusza zasadę legalizmu obowiązującą także w postępowaniu dyscyplinarnym, gdyż rzecznik dyscyplinarny w toku wszczętego postępowania dyscyplinarnego może dokonać tylko takich czynności dowodowych, które dotyczą przewinienia dyscyplinarnego stanowiącego przedmiot tegoż postępowania,
  5. kierowaniu do sędziów wezwań do stawiennictwa w charakterze świadków niespełniających elementarnych wymogów art. 129 § 1 k.p.k., który stosuje się w toku postępowania dyscyplinarnego, co stanowi rażące naruszenie przepisów prawa procesowego,
  6. publikowaniu przez tychże rzeczników danych z postępowań wyjaśniających dotyczących sędziów, gdyż sprzeciwia się temu wzgląd na dobro i autorytet Wymiaru Sprawiedliwości, a sędzia tak, jak każdy obywatel, korzysta z konstytucyjnego domniemania niewinności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, co nakazuje powściągliwe upublicznianie informacji z prowadzonych postępowań,
  7. podejmowaniu czynności wyjaśniających oraz wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących publicznych wypowiedzi sędziów, którzy odważnie krytykują szkodliwe dla Polski zmiany wprowadzone w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości przez obóz obecnie rządzący oraz bronią takich wartości jak niezawisłość sędziowska, niezależność sądów, niezależność prokuratury, czy szerzej bronią praworządności, która jest podstawową i wspólną wartością, na której opiera się system prawny Unii Europejskiej i którą przyjmują bez wyjątku wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty. Działania podejmowane przez rzeczników na tym polu podejmowane wobec sędziów godzą w prawo do wolności wypowiedzi i wyrażania swoich poglądów, które ma wymiar konstytucyjny (art. 54 ust. 1 Konstytucji), międzynarodowy (art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności), wspólnotowy (art. 11 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej),
  8. podejmowaniu czynności wyjaśniających oraz wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych za wydawanie orzeczeń, w tym orzeczeń, dotyczących stosowania prawa europejskiego, a także orzeczeń mających na celu wykonanie wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 roku dotyczącego kryteriów oceny statusu Izby Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym oraz statusu nowej Krajowej Rady Sądownictwa (neoKRS). Takie działania rzeczników dyscyplinarnych stanowią bezprawną ingerencję w sferę orzeczniczą i stanowią jaskrawy przykład naruszania niezawisłości sędziowskiej.

Opisane powyżej działania Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych mają na celu wywołanie efektu mrożącego w środowisku sędziowskim i tym samym zniechęcenie sędziów do działań w obronie praworządności.