UCHWAŁA Nr 7/21 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 3 listopada 2021 r.

UCHWAŁA Nr 7/21*

Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stanowczo sprzeciwia się zarządzeniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku Andrzeja Michałowicza natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych Pani Agnieszki Niklas – Bibik, sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku, której rzeczywistym powodem jest treść orzeczenia sądu, wydanego z udziałem Pani Sędzi, opartego na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

            Stanowi ono jawną represję za czynności orzecznicze sędziego, niedopuszczalną z perspektywy chronionej konstytucyjnie zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów, stanowiącej fundament demokratycznego państwa prawa.

            Zarządzenie prezesa, nominowanego na to stanowisko przez polityków, stanowi pogwałcenie przepisu art. 130 § 1 u.s.p. i jest rażącym przekroczeniem uprawnień przez Andrzeja Michałowicza. Przepis ten uprawnia prezesa sądu do zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych tylko w razie stwierdzenia dokonania czynu niegodnego (lub schwytania na gorącym uczynku). Oczywiste jest, że czyn ten nie może polegać na wydaniu orzeczenia sądowego gdyż, zgodnie z art. 9a i 9b u.s.p., prezes sądu uprawniony jest wyłącznie do sprawowania nadzoru administracyjnego i nadzór ten nie może wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Nadzór jurysdykcyjny sprawują sąd odwoławczy i Sąd Najwyższy (art. 7 u.s.p.).

            Podkreślamy, że przed wydaniem zarządzenia nie zapadło żadne orzeczenie sądowe, stwierdzające iż Pani Sędzia dopuściła się czynu niegodnego, ani nawet nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne o taki czyn. Oznacza to, że Andrzej Michałowicz, uzurpując sobie prawo do oceny orzeczenia sądowego wbrew obowiązującym przepisom, bezprawnie wydał zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych, uniemożliwiając Pani Sędzi sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i narażając obywateli na dalsze przedłużanie procesów sądowych.  

* Pani sędzia Agnieszka Niklas - Bibik nie brała udziału w pracach nad uchwałą i w głosowaniu