Uchwała 2/19 Zespołu Interwencyjnego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie odpowiedzialności za orzecznictwo

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, stanowczo protestuje przeciwko czynnościom rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępców, jak również izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jednoznacznie wkraczającym w sferę orzeczniczą, w której sędzia jest chroniony konstytucyjną zasadą niezawisłości w sprawowaniu urzędu, i de facto mającym na celu karanie sędziów za wydane orzeczenia. W świetle stanowiska rzecznika dyscyplinarnego z dnia 5 marca 2019 r., odnośnie do orzeczenia wydanego w dniu 24 września 2018 r. przez sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Sławomira Jęksę, oczywiste jest, że rzecznik przypisuje sobie uprawnienie do recenzowania kierunków rozstrzygnięć w orzeczeniach sądowych, podczas gdy wydawanie orzeczeń stanowi element wymierzania sprawiedliwości zastrzeżony dla władzy sądowniczej.

Absolutny sprzeciw budzi orzeczenie z dnia 22 marca 2019 r. wydane w izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wymierzające karę upomnienia sędzi Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Alinie Czubieniak, która nakazała powtórzenie posiedzenia aresztowego względem osoby z niepełnosprawnością intelektualną z uwagi na konieczność zapewnienia jej obrońcy, co w świetle treści uzasadnienia wyroku ETPCz z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Beuze v. Belgium (nr 71409/10) należy uznać za działanie prawidłowe, niezależnie od okoliczności, że doszło do niedopuszczalnego, godzącego w sferę niezawisłości sędziowskiej ukarania sędziego za treść wydanego orzeczenia. Kuriozalnym wręcz należy nazwać stanowisko wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia izby dyscyplinarnej, iż przyczyną ukarania było wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej decyzji o uchyleniu postanowienia aresztowego – oznacza to w istocie, że orzeczenie obwinionej sędzi było merytorycznie prawidłowe.

Przytoczone przypadki pozwalają domniemywać pozamerytoryczne motywy działań rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz osób nominowanych na stanowiska orzeczników w izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Potwierdzenie natomiast takich motywów w przypadku rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców stanowić mogą kolejne postępowania wszczynane w sprawach rzekomego uchybienia przez wymienionych sędziów godności zawodu poprzez zachowania mające miejsce w toku prowadzonych postępowań - odnośnie do sędziego Sławomira Jęksy za treść złożonych wyjaśnień, a w przypadku sędzi Aliny Czubieniak za wypowiedzi w mediach.