Uchwała 3/18 Zespołu Interwencyjnego dnia 23 kwietnia 2018 r. - w indywidualnej sprawie - przekazu medialnego

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany do zbierania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, sprzeciwia się publicznemu sugerowaniu przez polityków partii opozycyjnej, że fakt zastosowania wobec jednego z jej członków tymczasowego aresztowania świadczy o zaangażowaniu sądu w kampanię wyborczą partii rządzącej i walkę sił politycznych. Należy podkreślić, że pojęcie niezawisłości sędziowskiej nie może być utożsamiane jedynie z określonym rodzajem rozstrzygnięć sądowych w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych wobec osób związanych z daną partią polityczną. Przypomnieć należy, iż każda dotycząca tej kwestii decyzja sądu podlega kontroli instancyjnej zgodnie z przepisami procedury karnej.

Jednocześnie Zespół pragnie zauważyć, iż tego typu zarzuty jawią się jako naturalna konsekwencja wcześniejszych wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, który publicznie wyrażał oburzenie wobec niezastosowania tymczasowego aresztowania w sprawie byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych „Police”, a podległa mu Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie prawidłowości wyznaczania sędziów referentów do rozpoznania wniosków aresztowych.

Powyższe działania jawią się jako próba wywarcia wpływu na sędziów orzekających zwłaszcza w sprawach budzących żywe zainteresowanie opinii publicznej z uwagi na udział osób powiązanych ze środowiskami politycznymi, jak również stanowią asumpt do kolejnych wypowiedzi podważających zaufanie do bezstronności sądów.