Uchwała 1/17 Forum Współpracy Sędziów z dnia 20 września 2017 roku w sprawie kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”.

Forum Współpracy Sędziów zwraca się do osób mających wpływ na treści prezentowane w kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy” prowadzonej od dnia 8 września 2017 roku przez Polską Fundację Narodową o refleksję nad sensem i sposobem jej prowadzenia.

W naszej ocenie nazwa tej kampanii oraz jej deklarowany cel w postaci ujawniania prawdy o stanie sądownictwa i rzetelnej informacji o tym, czego dotyczą zmiany w wymiarze sprawiedliwości stoi w sprzeczności z treścią przekazu medialnego. Nawet pobieżna analiza jej treści ujawnia szereg przekłamań i manipulacji stosowanych dla dalszej promocji populistycznych pomysłów na „reformę sądownictwa”, które Prezydent RP słusznie zawetował. Epatowanie występującymi w każdej zbiorowości ludzkiej pojedynczymi przypadkami nagannych zachowań, nawet tych sprzed wielu lat, zmierza do wywołania wrażenia, że wszyscy polscy sędziowie są ludźmi niegodziwymi. Autorzy przekazu odwołują się do zasady odpowiedzialności zbiorowej wszystkich sędziów za czyny pojedynczych osób, które zresztą zostały już ukarane za to co zrobiły. Takie podejście obraża pozostałych sędziów, w tym również ławników, którzy służą codzienną uczciwą pracą obywatelom wydając wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto odwoływanie się do ustrojowych rozwiązań zagranicznych jest kolejną manipulacją polegającą na prezentowaniu przykładów oderwanych od całości danego systemu. Reforma polskiego sądownictwa powinna być najpierw zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a potem odwoływać się do wzorców dobrych dla innych państw.

Prowadzenie w taki sposób kampanii informacyjnej oceniamy też jako oczywiście sprzeczne z misją deklarowaną przez Polską Fundację Narodową, gdyż zamiast promować dobre imię naszego kraju prowadzi do obniżania autorytetu Polski na arenie międzynarodowej.

Nie chcemy, aby „zostało tak jak było”, jednak Polska nie potrzebuje kolejnego nieprzemyślanego i z góry skazanego na porażkę eksperymentu reformatorskiego, z jakimi spotykamy się od lat. Ustawa - prawo o ustroju sądów powszechnych była na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza zmieniana blisko 150 razy i nadal wymaga naprawy. Wymiar sprawiedliwości potrzebuje mądrej i skutecznej reformy, w której chcemy w końcu czynnie uczestniczyć, gdyż dotąd propozycje sędziów politycy z reguły odrzucali, bądź ignorowali. Uważamy, że projekty reformy nie powinny znajdować oparcia w demagogicznej propagandzie, ale w uczciwej debacie nad wadami i zaletami proponowanych zmian. Dlatego zgłosiliśmy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie gotowość udziału w konsultacjach projektów, które ma upublicznić z końcem września bieżącego roku.