Uchwała 6/18 Zespołu Interwencyjnego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wypowiedzi sugerujących nierespektowanie orzeczeń

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko wypowiedziom przedstawicieli władzy wykonawczej, kwestionującym działalność orzeczniczą sądów, publicznie sugerującym możliwość nierespektowania orzeczeń sądowych (Sądu Najwyższego, będących następstwem wystąpienia przez ten organ z dopuszczalną na gruncie prawa i orzecznictwa europejskiego instytucją pytańprejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz wyrażającym zawoalowane groźby pod adresem konkretnych sędziów (sędziego Wojciecha Łączewskiego). Tego typu zachowania jednoznacznie świadczą o tym, że konstytucyjnie zagwarantowany trójpodział władzy staje się całkowicie iluzoryczny i fikcyjny, co zagraża przede wszystkim prawu obywatela do bezstronnego i niezawisłego Sądu. Oczekujemy na niezwłoczne zajęcie się tą kwestią przez obecnie funkcjonującą Krajową Radę Sądownictwa, który ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.