Uchwała 1/23 z dnia 15 marca 2023 r. Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Uchwała 1/23 z dnia 15 marca 2023 r. Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

W związku z upublicznieniem pisma z dnia 14 marca 2023 r., skierowanego przez sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w reakcji na wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 13 marca br., Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stanowczo sprzeciwia się tego typu działaniom.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, powołując się na organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, podjęła próbę zdeprecjonowania kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy innej sędzi, domagając się skierowania jej na dokształcające szkolenie, co ma wywierać wpływ na nią, a także na sędziów mogących orzekać w tej sprawie w postępowaniu odwoławczym. Takie zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej należy ocenić jako nieetyczne, godzące w powagę sądu, naruszające godność innego sędziego i będące przejawem cynizmu oraz arogancji. Jest też pozbawione podstawy prawnej, której zresztą nie powołano w tym wystąpieniu.

Podkreślić należy, że jedynym organem uprawnionym do oceny wyroku sądu jest sąd wyższego rzędu nad tym, który wydał kwestionowane orzeczenie, a taka kontrola odwoławcza jeszcze w tej sprawie nie nastąpiła.

Przypominamy, że Krajowa Rada Sądownictwa, kiedy jeszcze funkcjonowała jako organ konstytucyjny i w oparciu o postanowienia Konstytucji R.P., była organem kolegialnym, działającym na podstawie przepisów prawa.

Aktualnie coraz częstsza staje się praktyka samodzielnych wystąpień i działań sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej uderzających w niezawisłość sędziowską, na straży której powinna stać nie tylko jako przewodnicząca organu, na który się powołuje, ale również jako sędzia. To jedynie utwierdza w przekonaniu, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie winna być rozwiązana, gdyż nie jest organem, o którym mowa w art. 187 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

poniżej pismo, do którego odnosi się uchwała