Uchwała 3/21 Stałego Prezydium FWS z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr 3/21 z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów:

            Potępia wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz apeluje o poszanowanie praw podstawowych lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) i wzywa władze publiczne do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony praw mniejszości

            Uważamy za niedopuszczalne pojawianie się w przestrzeni publicznej wypowiedzi prawników, w tym osób zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym, które doprowadzają do naruszenia praw człowieka, w tym praw dziecka i w rezultacie eskalują spiralę nienawiści, której ofiarami są zarówno dziecko jak i jego rodzice.

            Przypominamy, że zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) Państwa- Strony na mocy art. 8 w/w Konwencji zobowiązały się do podjęcia działań mających na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, czyli wizji własnej osoby w tym nie tylko wyglądu, czy zachowania, ale również odrębności płciowej.

            Jednocześnie podkreślamy, że sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów, powinien dbać o autorytet swojego urzędu. Sędzia, który naruszył zasady etyczne, powinien podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia skutków tego naruszenia lub w inny sposób zadośćuczynić osobie dotkniętej takim postępowaniem. Osoba, która narusza powyższe zasady nie powinna pełnić funkcji sędziego.

            Wybór i powołanie w skład Trybunału Konstytucyjnego kolejnych osób pomimo niedopuszczenia do pełnienia obowiązków sędziego legalnie wybranych kandydatów, sam w sobie podważa legalność tej czynności. Wybór zaś i powołanie w skład Trybunału Konstytucyjnego czynnych polityków znanych z kontrowersyjnych wypowiedzi, które dyskredytują kandydata, jako niespełniającego podstawowych kryteriów do pełnienia zaszczytnego urzędu sędziego, w każdym czasie musi prowadzić do upadku autorytetu Sądu Konstytucyjnego. 

            Wobec wypowiedzi nielicujących z godnością sędziego Trybunału Konstytucyjnego oczekujemy podjęcia wobec ich autora stosownych działań przez wszelkie uprawnione organy państwa w tym Prokuraturę oraz podmioty odpowiedzialne za wszczęcie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego przed Trybunałem Konstytucyjnym.