Uchwała 2/20 Forum Współpracy Sędziów z dnia 11 stycznia 2020 roku w sprawie tak zwanej ustawy kagańcowej.

Forum Współpracy Sędziów, kierując się troską o wspólne dobro wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, wyraża negatywną ocenę ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, określanej potocznie mianem „ustawy kagańcowej” i stwierdza, iż przepisy tej ustawy zmierzają do dalszego scentralizowania w jednym ośrodku decyzyjnym wszelkich atrybutów władzy państwowej - ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, co pozostaje w niezgodzie z przewidzianą art. 10 ust. 1 Konstytucji zasadą podziału i równowagi tych trzech władz. Unormowania zawarte w tym akcie prawnym:

  • mają uniemożliwić zabieranie głosu przez sędziów w sprawach dotyczących zagrożeń dla niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, pozbawiając środowisko sędziowskie - poza nieliczną grupą sędziów powiązanych z aktualną władzą polityczną,
  • jakiegokolwiek realnego wpływu na proces sędziowskich nominacji,
  • wprowadzają zakazy orzekania przez sądy w sferach takich, jak np. badanie prawidłowej obsady sądu, do czego sądy są obowiązane zgodnie z przepisami kodeksów postępowania cywilnego, karnego i postępowania przed sądami administracyjnymi oraz wiążącymi Rzeczpospolitą Polską aktami prawa międzynarodowego stanowiącymi o zagwarantowaniu obywatelom prawa do sprawiedliwego procesu i bezstronnego sądu i ograniczają w tym zakresie możliwość uwzględniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • rozszerzają instrumentarium represyjne wobec polskich sędziów w sposób mający prowadzić do ich zastraszenia i mogą powodować karanie sędziów za wykonywanie przez nich obowiązków orzeczniczych zgodnie ze złożonym ślubowaniem sędziowskim.

Forum Współpracy Sędziów uznaje regulacje zawarte w tzw. „ustawie kagańcowej” za desperacką próbę rozwiązania problemów, wywołanych działaniami ustawodawczymi i faktycznymi podjętymi przy braku społecznego, demokratycznego mandatu do zmiany obowiązującej, przyjętej w drodze ogólnonarodowego referendum Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i niedającymi się pogodzić z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z zasadami praworządności oraz trójpodziału i równowagi władz.