Uchwała 3/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. dotycząca zmiany pkt 12 Deklaracji FWS.

W punkcie 12 Deklaracji, do istniejącej treści dodać:

Uczestnicy mogą na forum internetowym podejmować uchwały w imieniu Forum Współpracy Sędziów.

Projekt uchwały może zgłosić każdy uczestnik zakładając odrębny temat i zamieszczając w nim wstępny projekt uchwały.

Pozostali uczestnicy poddają ocenie zasadność dalszej pracy nad projektem poprzez umieszczenie wpisu o akceptacji. Poparcie przynajmniej 14 uczestników, poza wnioskującym, obliguje Stałe Prezydium do powiadomienia wszystkich uczestników o treści projektu drogą elektroniczną.

Wszyscy uczestnicy mogą zgłaszać poprawki do projektu w zakreślonym przez Prezydium terminie nie krótszym niż 3 dni, który biegnie od daty powiadomienia.

Stałe Prezydium opracowuje wersje projektu uchwały stosownie do treści zgłoszonych poprawek celem poddania pod głosowanie i obwieszcza wszystkim uczestnikom datę rozpoczęcia oraz zakończenia głosowania nad nimi.

Głosowanie jest jawne i trwa nie krócej niż 3 dni. Przeprowadza je wyznaczony przez Przewodniczącego członek Stałego Prezydium i ogłasza jego wynik. Uczestnicy FWS mogą być informowani drogą elektroniczną w trakcie głosowania o dotychczasowym jego wyniku.

Podjęcie uchwały jest skuteczne jeżeli głosów „za” jest więcej niż głosów „przeciw”, a ponadto liczba głosów „za” jest większa od 1/3 liczby osób zarejestrowanych na forum internetowym według stanu na dzień rozpoczęcia głosowania po jej zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej. Nieuczestniczenie w głosowaniu jest równoznaczne ze wstrzymaniem się od głosu.

Ponadto FWS może tworzyć profile społecznościowe. Decyzje w tej materii podejmuje Stałe Prezydium i wyznacza osobę odpowiedzialną za administrowanie.