Uchwała 1/17 Stałego Prezydium FWS numer 1/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie listu do Prezydenta RP.

PAN DR ANDRZEJ DUDA PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Panie Prezydencie,

W odpowiedzi na publicznie złożoną przez Pana Prezydenta deklarację o zamiarze przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa, sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych wszystkich szczebli, zorganizowani i działający w formule stałej konferencji o przyjętej nazwie Forum Współpracy Sędziów, zgłaszają gotowość wzięcia udziału w zapowiedzianym przez Pana procesie tworzenia nowych projektów ustaw.

Jednocześnie pragniemy Pana Prezydenta poinformować, że do współpracy na Forum sędziowie zostali delegowani uchwałami zebrań sędziów większości sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, tworząc reprezentatywną dla środowiska sędziowskiego grupę, która chce wziąć udział w debacie na temat reformy sądownictwa w naszym kraju.

Tak samo jak Panu Prezydentowi, środowisku sędziowskiemu bliskie jest należyte ukształtowanie systemu wymiaru sprawiedliwości, który z jednej strony będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom społecznym, z drugiej strony zaś uwzględni konstytucyjne zasady : prawo obywateli do sądu, trójpodziału i równowagi władz, niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności sędziów. Jesteśmy świadomi, że praca sędziego jest służbą na rzecz obywateli, która powinna być wykonywana wedle najwyższych standardów wiedzy i kultury prawniczej, przy jednoczesnym normatywnym zagwarantowaniu stabilności i pewności warunków jej pełnienia, a także respektowania wartości określonych w Konstytucji.

Szanowny Panie Prezydencie, jeszcze raz zgłaszamy gotowość do udziału w wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań legislacyjnych, tym bardziej, że jest to pierwsza możliwość uczestniczenia w tworzeniu przepisów prawnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości i chcielibyśmy tę szansę w pełni wykorzystać.