Uchwała 3/23 z dnia 16 lipca 2023 r. SP FWS w sprawie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości dotyczącej skazania kobiety za usiłowanie rozboju.

Uchwała 3/23

Stałego Prezydium

Forum Współpracy Sędziów

z dnia 16 lipca 2023 r.

w sprawie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości

dotyczącej skazania kobiety za usiłowanie rozboju  

             Przypominamy, że zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji wymiar sprawiedliwości sprawują w Polsce sądy, a nie politycy. Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne, istnieją też prawne środki nadzwyczajne, umożliwiające ponowne zbadanie sprawy przez sądy. To w cywilizowanym państwie jest prawna, konstytucyjna droga, dochodzenia do prawdy w zakresie czynów zabronionych.

            Wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do skazania kobiety za usiłowanie rozboju, przesądzające wynik sprawy i to bez wskazania szczegółów okoliczności sprawy oraz obrażające sądy i sędziów urągają powyższym zasadom konstytucyjnym, wprowadzają opinię publiczną w błąd i upolityczniają sprawę karną, w naszym odczuciu li tylko na potrzeby toczącej się kampanii wyborczej.

            Dlatego domagamy się od Ministra Sprawiedliwości:

  1. ujawnienia w całości (po anonimizacji) aktu oskarżenia wraz z uzasadnieniem,

  2. ujawnienia (po anonimizacji) wyroku sądów I i II instancji wraz z uzasadnieniem

tak, by opinia publiczna mogła poznać wszystkie okoliczności sprawy.

            Jednocześnie domagamy się publicznej odpowiedzi na następujące pytania:

- czy skazana kobieta przyznała się do winy?

- czy skazana kobieta zaskarżyła wyrok sądu I instancji?

- czy prośba o ułaskawienie złożona, wedle przekazów medialnych, przez rodziców zawierała wniosek o przedterminowe zwolnienie czy kwestionowała winę? Jakie były podstawy prośby o ułaskawienie ?

- czy skazany został współsprawca oraz czy również wobec niego zarządzono przerwę w karze i na jakiej podstawie?

- jakich obrażeń ciała doznała pokrzywdzona ?

- czy w torbie (torebce), która miała być przedmiotem czynu, znajdowały się wartościowe przedmioty (np. portfel, telefon, dokumenty) i jakiej wartości?

-  czy kobieta była wcześniej karana?

- czy kobieta lub współsprawca, co podają media społecznościowe, byli członkami organizacji neofaszystowskich lub fotografowali się z symbolami faszystowskimi?

            Jednocześnie wyrażamy oburzenie z powodu niespotykanych rozmiarów hejtu, który dotknął Panią Sędzię orzekającą w sprawie, domagamy się wszczęcia postępowań karnych w stosunku do osób nawołujących do przestępstw na szkodę sędziów oraz oceniamy, iż moralną odpowiedzialność za ten hejt ponosi Minister Sprawiedliwości.