Uchwała 2/17 Stałego Prezydium FWS z dnia 10.08.2017 roku w sprawie komunikatu do wszystkich sędziów.

Komunikat Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 10.08.2017 r.

Połączone zebrania: Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów oraz Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych jako najwyższy szczebel samorządności sędziowskiej, działając na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy o KRS, podjęły w dniu 20.03.2017 roku uchwałę dotyczącą problemów pojawiających się w działalności sądów powszechnych.

Mianowicie Uchwałą nr 1 z dnia 20.03.2017 roku Zebrania Przedstawicieli zwróciły się do stowarzyszeń sędziowskich o utworzenie forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego (w skrócie FWS). Zwróciło się też do prezesów sądów powszechnych o zwołanie w dniu 20.04.2017 roku zebrań sędziów tych sądów w celu wyboru swoich przedstawicieli do udziału w pracach FWS.

Wybrani na tych zebraniach przedstawiciele, w liczbie około 200 sędziów, spotkali się w Warszawie w dniu 10 czerwca 2017 r., gdzie uchwalili ,,Deklarację FWS”. Dokument ten określa zasady, warunki i potrzeby zapewniające zgodność działań FWS z wymogami prawa, bez narażania tego przedsięwzięcia oraz sędziów w nim uczestniczących na zarzut działań nielegalnych bądź pozostających w sprzeczności z etyką sędziowską.

Deklaracja określa FWS jako płaszczyznę porozumienia, platformę współpracy i pomost komunikacyjny, łączący sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego. Prace FWS organizuje Stałe Prezydium które zostało wybrane w liczbie 15 osób. Następnie Stałe Prezydium wybrało ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego i dwóch zastępców. Zebranie uczestników FWS powołało też Zespół Interwencyjny, którego zadaniem jest przyjmowanie informacji i monitorowanie przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Zespół liczy 11 osób, wybranych spośród członków FWS. Adres mailowy Zespołu to:fws.zespol@gmail.com

Zgodnie z pkt 11 Deklaracji Uczestnicy FWS, poza zwykłymi spotkaniami będą komunikować się na dostępnym tylko dla nich forum internetowym, które zostało już utworzone pod adresem: fws.iustitia.pl. Stałe Prezydium uchwaliło regulamin forum internetowego. Zgłaszający się o udzielenie dostępu do Forum Internetowego będzie zobowiązany do jednorazowej rejestracji, poprzez podanie: a) imienia i nazwiska, b) sądu, w którym orzeka, c) adresu mailowego, identycznego z tym wskazanym w zgłoszeniu swojego udziału w spotkaniu w KRS-ie dnia 10 czerwca 2017 roku, a w razie zmiany, podanie nowego adresu po telefonicznej weryfikacji i identyfikacji osoby uczestnika, d) adresu mailowego jeśli jest to osoba, która zgłosiła się na powyższe spotkanie lecz nie podała swojego mailowego adresu.

Według ,,Deklaracji” FWS ma charakter stałej, niesformalizowanej w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach, konferencji umożliwiającej uczestnikom, działającym w warunkach pełnej dobrowolności, komunikację pomiędzy sędziami na poziomie ogólnokrajowym. Uczestniczyć w niej mogą sędziowie wszystkich sądów: Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych wybierani przez zebrania sędziów danego sądu na dwuletnią kadencję: czterej przedstawiciele Sądu Najwyższego, trzej przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego, dwaj przedstawiciele każdego wojewódzkiego sądu administracyjnego, trzej przedstawiciele z każdego sądu apelacyjnego, dwaj przedstawiciele z każdego sądu okręgowego, po jednym przedstawicielu z każdego sądu rejonowego, dwaj przedstawiciele wojskowego sądu okręgowego, po jednym przedstawicielu każdego wojskowego sądu garnizonowego.

Dodatkowe informacje o FWS zainteresowani mogą uzyskać pod adresem mailowym:fws.prezydium@gmail.com

Kierując powyższą informację do wszystkich sędziów Stałe Prezydium FWS apeluje o:

  1. Zgłaszanie się do rejestracji na forum internetowym fws.iustitia.pl uczestników FWS z sądów które już wybrały swoich przedstawicieli,
  2. Zwołanie przez prezesów sądów, które takiego wyboru jeszcze nie dokonały, w najbliższym możliwym czasie zebrań sędziów danego sądu (z inicjatywy prezesa lub na wniosek jednej piątej liczby sędziów), aby dokonać wyboru swoich przedstawicieli, którzy włączą się w działania FWS.

W przypadku uczestników, którzy zostaną wybrani po tym apelu, przy rejestracji na forum internetowym niezbędne będzie wskazanie daty wybrania na uczestnika FWS w sądzie macierzystym oraz nadesłanie przy zgłoszeniu skanu dokumentu potwierdzającego wybór.