Uchwała 3/20 Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z 14 października 2020 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem gromadzenia informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w związku z toczącymi się postępowaniami :

- w sprawie I DO 42/20 dotyczącej zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Beaty Morawiec,

- w sprawie II DO 14/20 dotyczącej rozpoznania zażalenia Prokuratury Krajowej na uchwałę sądu dyscyplinarnego I instancji odmawiającą zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Ireny Majcher,

- w sprawie II DO 74/20 dotyczącej rozpoznania zażalenia Prokuratury Krajowej na uchwałę odmawiającą zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tuleyi

stanowczo sprzeciwia się prowadzeniu postępowań i orzekaniu przez Izbę Dyscyplinarną Sadu Najwyższego.

Prowadzenie postępowania w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wobec sędziów Ireny Majcher i Igora Tuleyi jest bezprecedensową, niedopuszczalną ingerencją w sferę orzeczniczą sędziego. Działania podejmowane przez prokuraturę nakierowane są wyłącznie na wywołanie stanu powszechnego zastraszenia i próbę wyrugowania z systemu prawnego regulacji art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez faktyczne ograniczenie niezawisłości sędziowskiej. Działania takie zmierzają prostą drogą do wyeliminowania naszego państwa z europejskiej wspólnoty.

Przypominamy, że do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie C-791/19 - tenże Trybunał w pełnym składzie wydał postanowienie zabezpieczające, w którym Rzeczpospolita Polska została zobowiązana do zawieszenia przepisów stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i powstrzymania się od przekazania spraw zawisłych przed Izbą Dyscyplinarną do rozpoznania przez skład, który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r.

Zespół Interwencyjny FWS pozostaje więc w przekonaniu, że żaden niezależny sąd w świetle przywołanego powyżej postanowienia TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. nie stwierdzi, że uchwała ID SN z dnia 12 października 2020 r. pozwala na prowadzenie postępowania z udziałem sędzi Beaty Morawiec, która korzysta z konstytucyjnej ochrony. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest bowiem sądem w rozumieniu art. 80 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 173 i 175 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o tym, że środowiska sędziowskie wspólnie powołały w ramach Fundacji Dom Sędziego Seniora - Fundusz Pomocy, z którego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przewidując, że władza polityczna może podejmować dalsze podobne działania w ramach stworzonej Izby Dyscyplinarnej apelujemy o wsparcie tej inicjatywy dokonując najdrobniejszych nawet wpłat na konto:
20 1090 1346 0000 0001 4426 7265.