obrona niezależności sądów i niezawisłości sędziów w świetle orzecznictwa TSUE i ETPC

Strona poświęcona prezentacji wybranego orzecznictwa TSUE i ETPC w ochronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów w linkach i załącznikach:

Tutaj - przegląd orzecznictwa sądów polskich w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

orzeczenia TSUE:

Wyrok TSUE z 21.12.2023 r. w sprawie C-718/21 (niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez IKNiSP SN)

Wyrok TSUE z 22.02.2022 r. w sprawach C-562/21 i C-563/21 - wyrok w sprawie wykonania europejskiego nakazu aresztowania

Wyrok TSUE z 21 grudnia 2021 r. w sprawach C 357/19, C 379/19, C 547/19, C 811/19 i C 840/19 (rumuński Trybunał Konstytucyjny) - wyrok w sprawie zasady pierwszeństwa prawa UE w relacji z orzeczeniami krajowych trybunałów konstytucyjnych

Wyrok TSUE z 16.11.2021 r. w sprawach od C‑748/19 do C‑754/19 (delegowanie sędziów) - Przepisy dotyczące delegowania muszą przewidywać gwarancje, że nie będzie ono wykorzystane do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych, zwłaszcza w obszarze prawa karnego.

Postanowienie Wiceprezes TSUE z dnia 6.10.2021 r. w sprawie C‑204/21 (oddalenie wniosku o uchylenie postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych)

Wyrok TSUE z dnia 6.10.2021r. w sprawie C-487/19 (przeniesienie sędziego a orzekanie przez sędziego wadliwie powołanego) - dotyczy on oceny decyzji o przeniesieniu sędziego do innego wydziału oraz sądu biorącego udziału w postępowaniu o zbadanie prawidłowości tej decyzji z osobą w składzie, która została powołana na urząd sędziego tego sądu w warunkach i okolicznościach, skutkujących przyjęciem, że nie jest on niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu przywołanego postanowienia.

Wyrok TSUE z dnia 15.07.2021 r. w sprawie C-791/19 (wadliwość tzw. Izby Dyscyplinarnej oraz ocena tzw. ustawy kagańcowej)

Postanowienie Wiceprezesa TSUE z dnia 14.07.2021r. w sprawie C-204/21 (zawieszenie przepisów, konstruujących tzw. Izbę Dyscyplinarną) – postanowienie zabezpieczające

Wyrok TSUE (Wielka Izba) z 2.03.2021 r. w sprawie C-824/18 (ocena prawidłowości postępowania zmierzającego do powołania sędziów Sądu Najwyższego w 2018 r.)

Postanowienie TSUE (Wielka Izba)  z dnia 8.04.2020 r. w sprawie C‑791/19 R (zawieszenie Izby Dyscyplinarnej) - zobowiązanie do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów

Wyrok Wielkiej Izby TSUE z 26.03.2020 r. w sprawach C 558/18 i C 563/18 (niedopuszczalność pytań prejudycjalnych we wskazanej sytuacji)

Wyrok TSUE z 19.11.2019 r. w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 (test sędziego) - Wytyczne co do oceny wadliwego powołania sędziego w kontekście zachowania niezawisłości sędziego i niezależności sądu

orzeczenia ETPC:

*Wyrok ETPC z dnia 23.11.2023r. w sprawie 50849/21 Wałęsa p-ko Polsce (ocena IKNiSP SN oraz procedury wyboru sędziów z udziałem neoKRS)*

Wyrok ETPC z dnia 6.10.2022 r. w sprawie 35599/20 Juszczyszyn p-ko Polsce (uchybienia Konwencji na tle zawieszenia sędziego)

Wyrok ETPC z dnia 16.06.2022 r. w sprawie 39650/18 Żurek p-ko Polsce (szykany i ochrona wolności wypowiedzi)

Wyrok ETPC z dnia 15.03.2022 r. w sprawie 43572/18 Grzęda p-ko Polsce (ocena pozbawienia prawa do sądu wobec przerwania kadencji członka KRS)

Wyrok ETPC z dnia 3.02.2022r. w sprawie 1469/20 Advance Pharma Sp. z o.o p-ko Polsce (ocena procedury wyboru sędziów z udziałem neoKRS)

Wyrok ETPC z dnia 8.11.2021r. w sprawie  49868/19 i 57511/19 Dolińska-Ficek i Ozimek p-ko Polsce (ocena procedury wyboru sędziów z udziałem neoKRS)

Wyrok ETPC z 22.07.2021 r. w sprawie 43447/19 Reczkowicz p-ko Polsce (brak atrybutów “sądu” “zgodnego z prawem” powołanego w procedurze z udziałem neoKRS)

Wyrok ETPC z dnia 7.05.2021 r. w sprawie 4907/18 XERO FLOR sp. z o.o. p-ko Polsce (skutek udziału w składzie TK osoby wybranej na zajęte już miejsce)

Wyrok ETPC z dnia 1.12.2020 r. GUÐMUNDUR ANDRI- ÁSTRÁÐSSON v. ISLANDIA 6374/18 (wadliwe powołanie sędziów a prawo do sądu w świetle art. 6 EKPCz)