Wyrok ETPC z dnia 8.11.2021r. w sprawie 49868/19 i 57511/19 Dolińska-Ficek i Ozimek p-ko Polsce (ocena procedury wyboru sędziów z udziałem neoKRS)

👉 Zważywszy(…), że dokonana przez Trybunał ocena procedury wyboru sędziów z udziałem KRS, która jest istotą skarg w niniejszej sprawie, będzie miała bezpośrednie konsekwencje dla innych spraw polskich – zarówno toczących się, jak i mogących mieć w przyszłości wniesienie – Trybunał rozważy możliwe konsekwencje niniejszego wyroku dla skarg dotyczących podobnych kwestii.

👉 Trybunał stwierdza, że ​​stwierdzone powyżej naruszenia prawa krajowego wynikające z nieprzestrzegania rządów prawa, zasady podziału władzy i niezawisłości sądownictwa , nieodłącznie nadszarpnęła kwestionowaną procedurę mianowania. (…) rekomendacja kandydatów do powołania sędziego (…) została powierzona KRS, organowi, który nie miał wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Naruszenie to zostało spotęgowane i w efekcie utrwalone przez działania Prezydenta RP podjęte z rażącym naruszeniem praworządności w celu pozbawiania sensu kontroli sądowej uchwały KRS rekomendującej kandydatów. Procedura powoływania sędziów, która, tak jak w niniejszej sprawie, ujawnia nadmierny wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej na powoływanie sędziów, jest per se niezgodna z art. 6 ust. 1 Konwencji i jako taka stanowi fundamentalną nieprawidłowość wpływając na cały proces i podważając legitymację sądu złożonego z tak powołanych sędziów.

👉 wnioski Trybunału dotyczące niezgodności procedury powoływania sędziów z udziałem KRS z wymogami „niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą” na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji będą miały konsekwencje dla oceny podobnych skarg w innych toczących się lub przyszłych sprawach (…). Ujawnione w niniejszej sprawie uchybienia tej procedury w odniesieniu do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i Spraw Publicznych oraz w sprawie Reczkowicz (…), w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej tego sądu, wpłynęły już niekorzystnie na dotychczasowe powołania i są w stanie systematycznie wpływać na przyszłe powoływanie sędziów nie tylko do innych izb Sądu Najwyższego, ale także do sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych (…). Nieodłącznym elementem ustaleń Trybunału jest to, że naruszenie praw skarżących miało swoje źródło w zmianach polskiego ustawodawstwa, które pozbawiły polski wymiar sprawiedliwości prawa wyboru sędziów KRS oraz umożliwiły władzy wykonawczej i ustawodawcy bezpośrednią lub pośrednią ingerencję w procedury powoływania sędziów, systematycznie podważając w ten sposób legitymację sądu złożonego z tak powołanych sędziów. W tej sytuacji oraz w interesie praworządności oraz zasad podziału władzy i niezawisłości sądownictwa potrzebne są szybkie działania naprawcze ze strony Państwa Polskiego.

Z uwagi na treści istotne dla oceny statusu sędziów nominowanych z rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie funkcjonującym od 2018 r. publikujemy w całości treść orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku angielskim

W załączniku tekst do pobrania w pdf.

Przedstawiamy też Państwu polskie tłumaczenie. Tłumaczenia dokonała sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku Agnieszka-Niklas-Bibik, tłumaczenie nie ma charakteru oficjalnego, ani profesjonalnego; wyrok dostępny w HUDOC w jednym lub obu językach urzędowych Trybunału /w tym wypadku język angielski/; wersja wg stanu na 10/11/2021;

  • w opracowaniu pominięto część wyroku, zawartą w pkt 70-210 [przytoczenie okoliczności sprawy oraz ram prawnych], zastosowano własną numerację stron, zachowano, gdzie było właściwe odnośne oznaczenia §, ustępów, paragrafów jak w oryginale wyroku;

Link do tłumaczenia - http://themis-sedziowie.eu/wp-content/uploads/2021/11/SPRAWA-DOLINSKA-FICEK-OZIMEK-v.-POLSCE_PL-ANB-nr-49868.docx