Wyrok TSUE w sprawie C-824/18

2 marca 2021 r.

W dniu 1.03.2021 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł bardzo ważny wyrok w sprawie C-824/18 - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238382&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2064573

Dotyczy on oceny prawidłowości postępowania zmierzającego do powołania sędziów Sądu Najwyższego w 2018 r.

Polecamy też:

rozważania o konsekwencjach wyroku https://forumfws.eu/publikacje/o-konsekwencjach-tsue/

w załącznikach :

1. zupełny tekst wyroku

2. opis wyroku ze strony https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210031pl.pdf

Administratorzy
administratorzy strony www