Wyrok ETPC z dnia 6.10.2022 r. w sprawie 35599/20 Juszczyszyn p-ko Polsce (uchybienia Konwencji na tle zawieszenia sędziego)

Wyrok dotyczy naruszeń:

Artykuł 6 § 1 (cywilny) - Poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zawiesiła sędziego w obowiązkach za weryfikację niezawisłości innego sędziego powołanego na podstawie rekomendacji zreformowanej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) - Naruszenie istoty prawa do “sądu ustanowionego ustawą” - Naruszenie niezawisłości i bezstronności Izby Dyscyplinarnej - Zastosowanie wyroku w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce w świetle trzystopniowego testu sformułowanego w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii [GC]

Artykuł 8 - Życie prywatne - Nieprzewidywalne zawieszenie sędziego w czynnościach w związku z wydaniem orzeczenia sądowego opartego na oczywiście nieracjonalnym stosowaniu prawa przez organ niebędący “sądem ustanowionym ustawą”

Artykuł 18 (+ Artykuł 8) - Ograniczenie w nieuprawnionych celach - Środki dyscyplinarne prowadzące do zawieszenia skarżącego mające głównie na celu ukaranie i zniechęcenie go do weryfikowania zgodności z prawem powoływania sędziów z rekomendacji zreformowanej KRS - Kontekst kolejnych reform skutkujących osłabieniem niezawisłości sędziowskiej - Zaskarżone środki z pominięciem orzeczeń TSUE i polskiego Sądu Najwyższego, które poczyniły zasadnicze ustalenia co do braku niezależności zreformowanej KRS i statusu sędziów powołanych z jej rekomendacji - Zaskarżone środki niezgodne z podstawowymi zasadami niezależności sądów i państwa prawa

W załącznikach: wyrok w języku angielskim oraz polskie tłumaczenie