Odwołanie rozpraw i innych posiedzeń w SN, od 16 do 31 marca 2020 r.

źródło: Sąd Najwyższy

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli oraz z uwagi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,w okresie od 16 do 31 marca 2020 r., odwołane zostały wszystkie posiedzenia w Sądzie Najwyższym, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez Prezesa SN kierującego Izbą Sądu Najwyższego.

W czwartek, 12 marca br., wydane zostało pierwsze zarządzenie ograniczające funkcjonowanie Sądu Najwyższego.

Pełna treść obu Zarządzeń Pierwszego Prezesa SN:

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 16 marca 2020 r.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, na podstawie art. 14 § 1 pkt 8 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 tj. ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz.1239 tj. ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 325) oraz art. 207 §2 Kodeksu pracy, a także z uwagi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego
i krajowego zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.:\

 1. odwołuję wszystkie posiedzenia w Sądzie Najwyższym, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez Prezesa kierującego Izbą Sądu Najwyższego;\
 2. Prezesi Izb Sądu Najwyższego określą niezbędną liczbę pracowników w celu zapewnienia ciągłości pracy sekretariatów;\
 3. postanowienia pkt 2 dotyczą odpowiednio dyrektorów Biur i kierowników innych komórek organizacyjnych Sądu Najwyższego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 27/2020 PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 12 marca 2020 r.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, na podstawie art. 14 § 1 pkt 8 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 tj. ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz.1239 tj. ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 325) oraz art. 207 §2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.:

 1. odwołanie rozpraw i innych posiedzeń jawnych;
 2. asystentów Sędziego Sądu Najwyższego kieruję do pracy zdalnej;
 3. ograniczenie obsady sekretariatów w izbach do niezbędnego minimum, wg zasad uzgodnionych z Prezesem danej Izby;
 4. ograniczenie obsady w biurach Kancelarii Pierwszego Prezesa, Biurze Studiów i Analiz do niezbędnego minimum wg zasad uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych biur;
 5. ograniczenie obsady w Zespole do spraw korespondencji do niezbędnego minimum wg zasad uzgodnionych z kierownikiem Zespołu;
 6. ograniczenie obsady w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych do niezbędnego minimum wg zasad uzgodnionych z Pełnomocnikiem;
 7. ograniczenie obsady w komórkach podległych Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego do niezbędnego minimum;
 8. ograniczenie funkcjonowania Punktu Obsługi Interesantów (POI) przez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej), za wyjątkiem wydawania kserokopii i odpisów z akt sądowych; przeglądanie akt w Czytelni akt w Sądzie Najwyższym w razie uzasadnionej potrzeby;
 9. odwołanie dyżurów pracowników Zespołu do spraw korespondencji dla Interesantów zgłaszających się osobiście do Sądu Najwyższego w celu złożenia skargi lub wniosku;
 10. odwołuję zajęcia grupowe organizowane w Klubie Odnowy Biologicznej oraz wyłączam możliwość indywidualnego korzystania z Klubu;
 11. ograniczenie wstępu do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (dalej: KUWS) dla osób postronnych; ograniczenie nie dotyczy w szczególności:
 • pracowników instytucji funkcjonujących w KUWS oraz osób działających na ich rzecz;
 • uczestników postępowań sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym i ich przedstawicieli,
 • doręczycieli przesyłek pocztowych i przesyłek kurierskich;
 1. korzystanie przez osoby wchodzące do KUWS ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu.

§ 2

Zarządzam przesunięcie terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołanego na dzień 17 marca 2020 r. w celu wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na dzień 31 marca 2020 r. o godz. 14.00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego