Wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec członków Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko 14 członkom Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Informuję, że w oparciu o ustalenia czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych, polegających na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa – art. 88a § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (usp), dotyczących ustawowego obowiązku składania oświadczeń przez sędziów sądów powszechnych poprzez zatajenie w pisemnych oświadczeniach sędziów - członków zrzeszenia o nazwie Forum Współpracy Sędziów członkostwa w tym zrzeszeniu oraz jego organie o nazwie Stałe Prezydium postanowieniami z 22 lipca 2020 r. wszcząłem postępowania dyscyplinarne i przedstawiłem zarzuty dyscyplinarne : - 5 sędziom sądów apelacyjnych, - 5 sędziom sądów okręgowych, - 4 sędziom sądów rejonowych. W zależności od ustaleń faktycznych dotyczących obwinionych sędziów, członków zrzeszenia Forum Współpracy Sędziów i jego organu Stałe Prezydium, w opisie czynów, wydane postanowienia przybrały postać zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 1 i 5 ustawy z 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U 2020, poz. 365), polegającego na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa – art. 88a § 1 usp w ten sposób, że będąc zobowiązanym do złożenia w trybie określonym w art. 88a § 1 usp w zw. z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 190), pisemnego oświadczenia, odmówił(a) podania w nim danych i informacji dotyczących jego (jej) przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń, zatajając fakt członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów i w jego organie o nazwie Stałe Prezydium oraz zataił(a) okres członkostwa w tych strukturach, przez co dopuścił(a) się również uchybienia godności urzędu poprzez nierespektowanie ustawowych obowiązków postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym, w szczególności, obowiązku stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej, określone w § 2, § 5 ust. 2 i § 16 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych. Wskazując na powyższe informuję, że stosownie do treści art. 82 Prawa o ustroju sądów powszechnych, sędzia ma obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym, w szczególności, obowiązek wiernej służby Rzeczypospolitej Polskiej, stania na straży prawa, sumiennego wykonywania obowiązków sędziego, a także obowiązek strzeżenia w służbie i poza służbą powagi stanowiska sędziego.

ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 30 rzecznik.gov.pl

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

sędzia (-) Przemysław W. Radzik

Załączniki
komunikat