Bez komentarza - w Trybunale Konstytucyjnym

rozważania na temat dokonywania, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPCz, przez sądy krajowe lub międzynarodowe oceny zgodności z Konstytucją i EKPCz, ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa (10.03.2022)

Tutaj ukazał się komunikat dotyczący tych treści.

-——————————

rozważania na temat wniosku o wyłączenie sędziego powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w skład której wchodzą sędziowie wybrani w sposób przewidziany w art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw - (23.02.2022)

Tutaj ukazał się komunikat dotyczący tych treści.

A ***tutaj ***można zapoznać się z uzasadnieniem.

-————————————————–

rozważania na temat tego, czy Trybunał Konstytucyjny jest “sądem” w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - (24.11.2021)

Tutaj ukazał się komunikat dotyczący tych treści.

A ***tutaj ***można zapoznać się z uzasadnieniem.

-————————————————–

rozważania na temat relacji pomiędzy prawem polskim i unijnym (7.10.2021.)

Tutaj - szerszy komunikat odnoszący się do ww. treści.

👉Tutaj❗ publikujemy oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z dnia 10 października 2021 r. odnoszące się do powyższych treści.

-—————————————————–

rozważania na temat obowiązku wykonywania środków tymczasowych orzekanych przez TSUE (14.07.2021.)

Tutaj ukazał się komunikat dotyczący tych treści.

A ***tutaj ***można zapoznać się z uzasadnieniem.

-——————————————————

rozważania na temat uchwały połączonych Izb SN (20.04.2020.)

***Tutaj ***można przeczytać szerszy komunikat, a tutaj uzasadnienie

-———————————————————————

rozważania na temat sposobu wyboru sędziów do KRS (25.03.2019.)

Szerszy komunikat na ten temat prezentowany jest tutaj. Uzasadnienie tutaj.