Zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł o zabezpieczeniu w sprawie ze skargi trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z Ich przeniesieniem z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu:

Decyzja w sprawie środka tymczasowego

W dniu 6 grudnia 2022 r. Trybunał postanowił, dla zabezpieczenia interesu stron i prawidłowego toku postępowania przed nim, do wskazania Rządowi Polskiemu (…),

aby pozwane państwo zawiesiło skutki decyzji o przeniesieniu skarżących z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie i powstrzymało decyzję o przeniesieniu wnioskodawców do innego wydziału warszawskiego Sądu Apelacyjnego wbrew ich woli aż do rozpatrzenie skarg skarżących przez Trybunał.

Zwraca się uwagę stron na fakt, że nieprzestrzeganie [zabezpieczenia] może pociągać za sobą naruszenie artykułu 34 Konwencji.

(…) Ponadto Trybunał zdecydował o nadaniu pierwszeństwa skardze (…)

Załączniki
decyzja