Uchwała 2/23 z dnia 26 marca 2023 r. Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Uchwała 2/23

z dnia 26 marca 2023 r.

Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

w sprawie szykan wobec sędziów za stosowanie się do orzecznictwa europejskich Trybunałów.

Stałe Prezydium FWS z oburzeniem odnotowuje odsunięcie Pana sędziego Piotra Gąciarka od pracy orzeczniczej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Działania takie są przejawem oczywistych szykan względem kolejnego sędziego, będących reakcją na stosowanie się do orzecznictwa europejskich Trybunałów.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wiąże Rzeczpospolitą Polską z racji członkostwa - odpowiednio w Unii Europejskiej i Radzie Europy. Jest gwarantem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz bezpieczeństwa Państwa. Nadto, stanowi element polskiego porządku prawnego.

Sięganie po represje i szykany wobec polskich sędziów za stosowanie się do tego orzecznictwa godzi w system demokratycznego państwa prawa opartego na zasadzie trójpodziału władz. W konsekwencji podważa zaufanie do obrotu gospodarczego, a tym samym do Państwa. Godzi tym samym bezpośrednio w polską rację stanu. 

Wyrażamy przekonanie, że osoby odpowiedzialne za takie działania, powinny ponieść odpowiedzialność zarówno dyscyplinarną jak i odszkodowawczą, a wobec wyczerpania znamion przestępstwa z art. 231 k.k. – także odpowiedzialność karną.