Sąd we Włocławku pyta o niezależność Prokuratury

Sąd Rejonowy we Włocławku pyta Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej min. o to, czy prokuratura w Polsce jest organem niezależnym.

17 sierpnia 2023 roku sędzia Jarosław Konopka skierował do TSUE pytania prejudycjalne. Piętnaście pytań zadanych przez Sąd dotyczy gwarancji procesowych dla osób wymagających szczególnego traktowania podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym, których prawa mogą być naruszone wobec faktu, że Polska nie implementowała w całości Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym.

Sąd pyta również TSUE, czy art. 19 ust. 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z zasadą efektywności w prawie Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że prokurator działając na etapie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej zobligowany jest działać z pełnym poszanowaniem wymogów dyrektyw 2016/1919 wywierających bezpośredni skutek i tym samym - zapewnić, aby podejrzany lub oskarżony objęty ochroną ww. dyrektywy w postępowaniu zapewnioną miał skuteczną ochronę prawną począwszy od najwcześniejszego spośród następujących terminów.

To nie wszystko; Sąd pyta czy zasady poszanowania państwa prawnego i orzecznictwo Trybunału , ze względu na możliwość wydawania wiążących poleceń prokuratorom niższego szczebla przez Prokuratora Generalnego lub przełożonych prokuratur zobowiązujące prokuratorów niższego szczebla do pomijania bezpośrednio skutecznych przepisów unijnych lub utrudniające ich stosowanie stoją na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, które wskazuje na bezpośrednią zależność prokuratury od organu wykonawczego tj. Ministra Sprawiedliwości, a także stoją na przeszkodzie istnieniu uregulowań krajowych, które ograniczają i niezależność prokuratora w zakresie stosowania prawa Unii.

Odpowiedź na pytania Sądu we Włocławku może mieć kardynalne znaczenie dla funkcjonowania prokuratury w Polsce. Pozwoli na właściwe ukształtowanie roli jaką powinien prokurator pełnić a przede wszystkim wyrugować przepisy , które dzisiaj pozwalają czynnemu politykowi – Ministrowi Sprawiedliwości wydawać polecenia prokuratorom wszystkich szczebli . Opinia publiczna mogła na przestrzeni ostatnich lat zauważyć, że niezależni prokuratorzy stosując Konstytucję i prawo Unii podlegali represjom i szykanom. Dokonanie przez Trybunał interpretacji w tym zakresie jest konieczne, aby wyjaśnić, czy zasady prawa Unii należy tak interpretować, że stoją one na przeszkodzie istnieniu takich regulacji prawa krajowego, na mocy których możliwe jest wywieranie nacisku na organy wymiaru sprawiedliwości w kierunku ograniczającym bądź eliminującym bezpośrednie stosowanie prawa Unii przez te organy, w szczególności zaś na przeszkodzie takim przepisom krajowym, które umożliwiają zastosowanie sankcji dyscyplinarnej wobec sędziego lub wobec prokuratora, jeśli - dążąc do zagwarantowania pełniej skuteczności przepisów unijnych - zanegują oni skutki takiego prawa krajowego.

Całość pytania prejudycjalnego opublikowano w portalu orzeczeń Sądu Rejonowego we Włocławku do którego link załączamy niżej.

https://orzeczenia.wloclawek.sr.gov.pl/content/$N/151030150001006_II_K_001768_2022_Uz_2023-08-17_002

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www