Przyspieszenie (powyborcze).

1. projekt zmiany regulaminu SN

2 dni trwała procedura opiniowania przez kolegium SN prezydenckiego projektu zmiany Regulaminu SN

Projekt zmiany Regulaminu, który w dniu 6 listopada 2023 wpłynął z Kancelarii Prezydenta SN, został skierowany przez Małgorzatę Manowską zarządzającą SN pod obrady Kolegium SN w dniu 7 listopada 2023 roku.

Przedmiotem zmiany miało być m.in. obniżenie kworum niezbędnego do podejmowania uchwał przez powiększone składy orzekające SN, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do uchylenia obowiązywania uchwały 3 połączonych Izb SN z dnia 23 stycznia 2020 roku.

8 Sędziów SN członków Kolegium SN wystosowało do Małgorzaty Manowskiej pismo z informacją o odmowie udziału w Kolegium, które nie zostało zwołane w odpowiednim czasie, a nadto z tego powodu, że projektowana zmiana Regulaminu wymaga regulacji ustawowej i składy orzekające w SN nie mogą być zmienione z mocy Regulaminu.

Wskazać należy, że począwszy od 2017 roku to Prezydent uchwala Regulamin SN, pomimo, że Konstytucja RP nie przewiduje tego rodzaju działań władzy wykonawczej wobec władzy sądowniczej. Wcześniej Regulamin SN uchwalał SN.

W konsekwencji odmowy udziału sędziów w Kolegium SN nie uzyskano kworum niezbędnego do ważności uchwały Kolegium, co oznacza, że projekt zmian regulaminu nie został zaopiniowany, czego wymaga uchwalone przez dotychczas rządzącą większość parlamentarną prawo.

Niemniej w komunikacie prasowym widniejącym na stronie internetowej SN poinformowano, że w takiej sytuacji odpowiednie zastosowane będzie miał art. 9c ustawy o ustroju sądów powszechnych, z którego wynika, że opinia kolegium jest pozytywna. Pomimo, że regulacja z art. 4 Regulaminu SN przewiduje obowiązek uzyskania opinii Kolegium SN i regulacja ta ma charakter kompletny.

Dodać należy, że te zmiany w ustawach dotyczących sądownictwa wprowadzane były przez większość rządzącą w odpowiedzi na opór sędziów przeciwko wprowadzanym zmianom w ustroju i organizacji sądów, skutkującymi całkowitą likwidacją samorządu sędziowskiego i reprezentacji sędziów w organach takich jak Kolegia sądów, zastępując wybieranych do tych organów przedstawicieli sędziów prezesami sądów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości.

2. procedura wyboru polskich kandydatów na urząd sędziów sądów unijnych

6 dni trwała procedura wyboru polskich kandydatów na urząd sędziów sądów unijnych, od 3 do 9 listopada 2023 roku.

W dniu 6 października 2021 roku upłynęła kadencja sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE profesora Marka Safjana, który zasiadał w nim od 2009 roku, przed dwie kadencje.

Pan Sędzia pomimo upływu kadencji piastuje nadal swój urząd do czasu wyboru następcy. /artykuł 5 zdanie 3 Protokołu (NR 3) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej/

W skład Trybunału wchodzi 27 sędziów – po jednym z każdego państwa członkowskiego.

Wybory następcy prof. Safjana na poziomie krajowym odbyły się listopadzie 2021 i został zarekomendowany prof. Rafał Wojciechowski, aktualnie od 2020 roku zasiadający w Trybunale Konstytucyjnym. Jego procedura wyboru zakończyła się bez przedstawienia kandydatury rządom państw członkowskich, po uzyskaniu negatywnej opinii tzw. komitetu 255 ( procedura, opinie poufne).

Kolejny konkurs na stanowisko sędziego TSUE został ogłoszony w czerwcu 2023, termin do składania kandydatur upływał 3 lipca 2023 roku.

Wraz z tym konkursem ogłoszono nabór na urząd Sędziego Unii Europejskiej.

W skład Sądu wchodzi po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego. Sędziowie mianowani są za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich, po zasięgnięciu opinii komitetu, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji sędziego. Ich kadencja trwa sześć lat i jest odnawialna.

Dotychczas urząd ten piastowały dwie Panie Sędzia dr hab. Krystyna Kowalik–Bańczyk oraz dr hab. Nina Półtorak, wybitne specjalistki prawa europejskiego. Ich kadencje również upłynęły.

Wzięły również udział w kolejnym konkursie.

Kandydatury osób ubiegających się o urzędy sędziowskie w TSUE i SUE nie były podane do publicznej wiadomości, pomimo takiego obowiązku, podobnie jak skład komisji konkursowej czy sam fakt prowadzenia wysłuchań przez Komisję. Wynikało to z ustaleń dziennikarzy, że takie wysłuchania odbyły się nagle, w dniu 3 listopada 2023 roku. Miały charakter niejawny.

W dniu 7 listopada 2023 roku na stronie internetowej KPRM ukazało sie ogłoszenie o wybranych kandydaturach polskich na sędziów sądów unijnych.

Na 9 listopada 2023 roku zaplanowano opiniowanie kandydatur przez sejmową Komisję do spraw UE.

Sejmowa komisja do Spraw Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała kandydatury Dobrochny Bach-Goleckiej na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE, zaś Aleksandry Rutkowskiej i Arkadiusza Radwana do Sądu UE.

Zgodnie z** ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich(Dz.U. 2023 poz. 1914)**, która weszła w życie 4 października 2023 roku zgłoszenie kandydatur na stanowiska w UE wymaga opiniowania przez Prezydenta.

Nominowany przez Polskę kandydat będzie opiniowany przez siedmioosobowy Komitet, tzw. Komitet 255, obejmujący byłych członków TS, sędziów najwyższych krajowych organów sądowych, wybitnych prawników.