List otwarty sędziego Gąciarka do członków neoKRS

Szanowni Państwo Sędziowie i Neosędziowie

z gremium zwanego Krajową Radą Sądownictwa

Z wielkim zainteresowaniem zapoznałem się z Państwa ostatnim stanowiskiem (z dnia 20.10.2022 r.) dotyczącym tego co powinni robić, a czego nie, prezesi sądów, szczególnie ci w Warszawie i Olsztynie. 

Jako sędzia osobiście zainteresowany zgodnym z prawem i  właściwym postępowaniem Prezesa SO w Warszawie, jestem Państwu szczerze wdzięczny za tak otwarte i jasne zajęcie stanowiska.  Ponieważ z racji pewnych swoich osobistych niedostatków i intelektualnych ułomności, nie wszystko w Państwa uchwale zrozumiałem, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: 

  1. Z jakiej  konstytucyjnej kompetencji KRS wywodzicie Państwo swoje upoważnienie do dawania wytycznych/pouczeń/instrukcji/poleceń prezesom sądów powszechnych ?
  2. Który z artykułów Konstytucji wskazuje na to, że KRS stoi na straży dobrostanu i bezpieczeństwa prezesów sądów ? 
  3. Czy dezawuowanie orzeczeń sądów pracy służy umacnianiu niezależności sądów ? 

Korzystając z okazji pozwolę sobie zapytać Państwa jeszcze o to co preferujecie jeśli chodzi o postępowanie dyscyplinarne:

a) czy jedna konferencja prasowa i komunikat prasowy rzecznika dyscyplinarnego czy 15 odrębnych wydarzeń ?

b) czy jeden energiczny rzecznik dyscyplinarny prowadzący postępowania wobec 15 osób czy 15 osobnych specjalnych rzeczników ?

c) czy należy zawiadamiać sędziów (i neosędziów) o terminie rozpraw dyscyplinarnych czy lepiej nie zawracać im głowy ?

d) czy wszystkie sprawy trafiają do jednego sądu dyscyplinarnego czy do 15 różnych sądów dyscyplinarnych ?

Uważam, że odpowiedź na powyższe pytania przyczyni się istotnie do podniesienia stanu świadomości prawnej zarówno sędziów (a być może także neosędziów) jak i obywateli. 

Byłbym zaszczycony, gdyby moje wystąpienie stało się przedmiotem dyskusji na jednym z posiedzeń plenarnych gremium w którym zasiadacie.

P.S. Liczba 15 w powyższych pytaniach została przeze mnie wybrana przypadkowo dla ilustracji istotnych zagadnień prawnych zawartych w pytaniach.

Życzę Państwu dużo zdrowia i kolejnych ważnych uchwał.

Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, niemogący od dnia 24.11.2021 wykonywać obowiązków z uwagi na honorowanie przez prezesa SO w Warszawie dokumentu datowanego na dzień 24.11.2021 zatytułowanego: “Uchwała” który miał wydać Sąd Najwyższy z udziałem podających się za sędziów SN Jacka Wygody i Konrada Wytrykowskiego oraz współdziałającego z nimi ławnika Jacka Karola Leśniewskiego. 

P.S. II W razie konieczności wydania w związku z moim listem uchwały czy komunikatu lub zawiadomienia pana ministra sprawiedliwości czy rzecznika dyscyplinarnego (a tym bardziej jednego z jego jakże energicznych zastępców) proszę posługiwać się moimi pełnymi danymi osobowymi. Nazywam się Piotr Gąciarek, a nie Piotr G.

-——

od administratorów strony:

List odnosi się do kuriozalnego stanowiska, w którym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziowie wybrani na członków tejże Rady z naruszeniem art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP, domagają się od prezesów sądów, by nie respektowali orzeczeń sądów powszechnych, dając prymat decyzjom podjętym przez zlikwidowaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która zarówno ze względu na sposób organizacji, jak też wadliwe powołanie sędziów została uznana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, za niespełniającą kryterium sądu w rozumieniu przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także Konstytucji RP.

pełna treść stanowiska neoKRS:

link do strony KRS z oświadczeniem

przypominamy także art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Piotr Gąciarek
Piotr Gąciarek
sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie