List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa/Rzecznika, sędziego Piotra Schaba

Pan Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych  Piotr Schab

Szanowny Panie Prezesie/Rzeczniku!

Dostrzegając kłopotliwą i zwyczajnie przykrą sytuację w jakiej znalazł się Pan osobiście i Pański nieodłączny pomocnik pan wiceprezes/zastępca Przemysław W.Radzik, po wtorkowym (06.12.2022) zabezpieczeniu wydanym przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu w sprawie sędziów Sądu Apelacyjnego Marzanny Piekarskiej-Drążek, Ewy Gregajtys i Ewy Leszczyńskiej-Furtak, postanowiłem pospieszyć z życzliwą dla Panów radą. 

Jest mi o tyle łatwiej to uczynić, gdyż jak Pan dobrze wie, dzięki Panu osobiście i Pana zastępcy, mam od ponad roku znacznie więcej wolnego czasu, który staram się jak najlepiej wykorzystać. 

Otóż radzę Panu, Panie Rzeczniku-Prezesie niezwłocznie, bez oglądania się na Pańskiego Dobrodzieja ministra Zbigniewa Ziobrę (jak wiemy ma teraz  na głowie inne ważne sprawy) wykonać zarządzenie ETPC. Będzie to w interesie Państwa Polskiego, którego jest Pan funkcjonariuszem i które to Państwo ma obowiązek wykonywać orzeczenia i zarządzenia Trybunału Strasburskiego. Będzie to także w interesie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, albowiem miejsce świetnych i doświadczonych sędziów-karnistów jest w wydziale karnym, a nie wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych. 

I wreszcie, last but not least, w Pańskim I Pana Przemysława osobistym interesie jest niezwłoczne naprawienie niemądrej, pozbawionej podstaw prawnych i szkodliwej decyzji, krzywdzącej trzy niezależne i odważne panie sędzie. Bo przecież zgodzi się Pan, że także Pana działalność publiczna podlega i będzie podlegać ocenie. 

List ten traktuję jako publiczny i otwarty, bo dotyczy Pańskiej i Pana zastępcy działalności publicznej. 

Uprzejmie proszę o przekazanie mojego listu Panu Przemysławowi W. Radzikowi, z którym jak sądzę jest Pan w bieżącym kontakcie. 

Życzę dużo zdrowia!

Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek SSP “Iustitia”, bezprawnie zawieszony w dniu 24.11.2021 roku przez podających się za sędziów SN panów Jacka Wygodę i Konrada Wytrykowskiego oraz współdziałającego z nimi ławnika Jacka Karola Leśniewskiego z niebędącej sądem izby dyscyplinarnej działającej do niedawna w gmachu SN. 

P.S. W razie gdyby byli Panowie łaskawi wydawać komunikat urzędowy dotyczący mojego wystąpienia proszę uprzejmie pamiętać, że nazywam się Piotr Gąciarek, nie Piotr G.

Decyzja w sprawie środka tymczasowego

W dniu 6 grudnia 2022 r. Trybunał postanowił, dla zabezpieczenia interesu stron i prawidłowego toku postępowania przed nim, do wskazania Rządowi Polskiemu (…),

aby pozwane państwo zawiesiło skutki decyzji o przeniesieniu skarżących z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie i powstrzymało decyzję o przeniesieniu wnioskodawców do innego wydziału warszawskiego Sądu Apelacyjnego wbrew ich woli aż do rozpatrzenie skarg skarżących przez Trybunał.

Zwraca się uwagę stron na fakt, że nieprzestrzeganie [zabezpieczenia] może pociągać za sobą naruszenie artykułu 34 Konwencji.

(…) Ponadto Trybunał zdecydował o nadaniu pierwszeństwa skardze (…)

Piotr Gąciarek
Piotr Gąciarek
sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie