Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 18 września 2020 r.

Ostatnie czynności Prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego wobec sędziego Beaty Morawiec, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Themis, budzą głębokie zaniepokojenie i podejrzenie, że są kolejnym działaniem zmierzającym do zastraszenia i dyskredytacji sędziów, działających na rzecz obrony Konstytucji, praworządności, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Śledztwo w sprawie korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, w ramach którego badano również wykonanie umów zawieranych przez dyrektora tego sądu, rozpoczęło się w końcu 2018 r. Z doniesień medialnych wynika, że aktualnie, po blisko dwóch latach od wszczęcia śledztwa, Prokuratura żąda uchylenia immunitetu sędzi Beacie Morawiec w związku z podejrzeniem korupcji i przyjęciem wynagrodzenia mimo niewykonania przez Nią umowy zawartej z sądem w roku 2013. W kontekście trwającego procesu cywilnego (na etapie apelacji) o ochronę dóbr osobistych sędzi Beaty Morawiec i treści wyroku sądu pierwszej instancji, zobowiązującego Zbigniewa Ziobro do przeproszenia Beaty Morawiec za naruszenie jej dobrego imienia m.in. poprzez stworzenie mylnego wrażenia, jakoby jej odwołanie z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie miało związek z postępowaniami karnymi prowadzonymi w sprawie korupcji w strukturach krakowskich sądów, podejmowane aktualnie wobec Pani sędzi działania rodzą poważne wątpliwości co do ich prawdziwego celu i co do rzetelności prowadzonego postępowania. Podejrzenie to wzmacnia powiadomienie mediów o zamiarze wystąpienia o uchylenie immunitetu przed powiadomieniem o tym sędzi Morawiec, co niewątpliwie naruszało Jej prawo do obrony. Także sposób pozyskiwania dowodów, poprzez wysłanie prokuratora i agentów CBA we wczesnych godzinach rannych do mieszkania sędzi, przy wykazanej (i deklarowanej wcześniej) przez Nią woli udostępnienia dowodów, potwierdzających wykonanie umowy, wydaje się nadmiernym nękaniem i próbą zastraszenia.

Zadaniem prokuratury jest ściganie przestępstw oraz – co bardzo istotne – stanie na straży praworządności. Zgodnie z art. 92 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze każdy prokurator ślubuje objęciu stanowiska ślubowanie, że będzie na powierzonym mu stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki jego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Mamy nadzieję, że w stosunku do sędzi Beaty Morawiec postępowanie prowadzone będzie zgodnie z tymi zasadami, rzetelnie i transparentnie, bez zbędnej zwłoki, a jego prowadzenie nie będzie wyłącznie uzasadnione chęcią zdyskredytowania osoby sędziego i zawieszenia w wykonywaniu obowiązków zawodowych.