opinia Stowarzyszenia Adwokackiego "Defensor Iuris" w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 marca 2020 r. - tzw. "tarczy antykryzysowej"

Szanowni Państwo,

**w załączeniu przesyłamy opinię Stowarzyszenia Adwokackiego “Defensor Iuris”**w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 96).

Wnosimy o zwrócenie uwagi na wskazane w niej problemy, albowiem jako prawnicy nie zgadzamy się na wykorzystywanie obecnej sytuacji epidemicznej do wprowadzania zmian przepisów, które albo nie mają związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemicznym, a służą raczej wprowadzeniu zmian służących interesom politycznym, albo zawierają szereg wątpliwości interpretacyjnych, świadczących o ich niedopracowaniu.

Oczywiście nie kwestionujemy potrzeby wprowadzenia tzw. tarczy antykryzysowej, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego Państwa, jednakże zwracamy uwagę na jej niedoskonałości, a także występujące w niej nadużycia.

Naszą szczególną uwagę zwracamy na kwestie związane z nowelizacją Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania Karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, umożliwieniem korzystania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z paralizatorów, sytuacją ofiar przemocy w rodzinie, problematyką ochrony praw wynajmujących, normami kompetencyjnymi w prawie administracyjnym, zmianą w Kodeksie Wyborczym, związaną z uprzywilejowaniem jednej grupy wyborców, kwestią niedopracowanych przepisów dotyczących ulg dla przedsiębiorców, umowami leasingu, zawieszeniem terminów, a także podkreślamy brak uregulowań dotyczących wnoszenia pism procesowych online.

Omówienie każdej ze wspomnianych kwestii znajduje się w zamieszczonym pliku.

Natomiast w skrócie sprzeciwiamy się m.in.:

  1. wprowadzaniu zmian do Kodeksu wyborczego z zaskoczenia, ekspresowo,\
  2. stosowaniu paralizatorów w więzieniach,\
  3. braku pomocy rodzinie doświadczającej przemocy,\
  4. zwiększaniu kompetencji organom ścigania w trakcie epidemii,\
  5. braku realnej pomocy przedsiębiorcom,\
  6. nowelizowaniu przepisów karnych w czasie trwania epidemii,\
  7. „ręcznemu sterowaniu” wszystkimi organami administracyjnymi przez rząd.

Z poważaniem

Zespół Stowarzyszenia Adwokackiego “Defensor Iuris”

Załączniki
opinia