Rumuńskie Stowarzyszenie Forum Sędziów w sprawie sędziego Dariusza Mazura z Polski

Rumuńskie Stowarzyszenie Forum Sędziów w pełni popiera sędziego Dariusza Mazura z Polski.

Dostrzegając złożoną sytuację w Polsce, jesteśmy głęboko zaniepokojeni postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko sędziemu Dariuszowi Mazurowi za niektóre opinie na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (wypowiedzi dla prasy w dniach 16 i 19 lipca 2021 r. w związku z decyzjami Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej).

Nie ulega wątpliwości, że w tym czasie w przestrzeni publicznej toczyła się debata na temat prawnej i konstytucyjnej pozycji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i była to dyskusja uzasadniona, biorąc pod uwagę orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz późniejsze decyzje polskiego ustawodawcy dotyczące reformy Sądu Najwyższego.

Reakcje sędziów, za pośrednictwem ich przedstawicieli lub stowarzyszeń zawodowych, są uzasadnione i konieczne, stając się praktycznie obowiązkiem, gdy kwestionowane są poważne szkody dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z opinią Prezydium Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (2019) wydaną na wniosek Stowarzyszenia Forum Sędziów Rumuńskich w odniesieniu do sytuacji w zakresie niezależności sądownictwa w Rumunii: “74. Sędziowie z pewnością mają prawo przeciwstawić się wszelkim innym politykom lub działaniom wpływającym na ich niezawisłość, wynikającym z nowego ustawodawstwa lub zmian w istniejącym ustawodawstwie lub w przypadku dyskryminacyjnego lub selektywnego podejścia podczas wyboru lub powoływania sędziów, lub inżynierii politycznej mającej na celu zapewnienie decydującej roli dominującej siły politycznej, na przykład podczas wyborów / nominacji przez Parlament, lub ingerencji w administrację sądową za pośrednictwem organów wykonawczych, na przykład przez Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w innych przypadkach”.

Art. 10 EKPC gwarantuje wolność wypowiedzi. W wielu wyrokach Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że sędziowie również mają prawo do wolności wypowiedzi. Kwestie dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wchodzą w zakres interesu publicznego, którego debata zasadniczo cieszy się wysokim stopniem ochrony na mocy art. 10, a nawet jeśli kwestia będąca przedmiotem debaty ma implikacje polityczne, nie jest to samo w sobie wystarczające, aby uniemożliwić sędziemu złożenie oświadczenia w tej sprawie (Eminagaoglu przeciwko Turcji). Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje również, że wyrażanie opinii przez przedstawicieli stowarzyszenia sędziów w kwestiach wymiaru sprawiedliwości podlega szczególnej ochronie. Trybunał uznał, że społeczeństwo obywatelskie wnosi istotny wkład w dyskusję na temat spraw publicznych. W związku z tym skarżący miał nie tylko prawo, ale także obowiązek, jako przewodniczący tej prawnie ustanowionej organizacji (głównego stowarzyszenia sędziów), która nadal swobodnie angażowała się w swoją działalność, do wyrażania opinii w kwestiach dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (Eminagaoglu przeciwko Turcji).

W pełni popieramy walkę o zachowanie niezależności i demokratycznych więzi naszych kolegów w Polsce i wyrażamy pełne poparcie dla sędziego Dariusza Mazura, który aktywnie uczestniczy w debacie publicznej dotyczącej sądownictwa.

Stowarzyszenie Rumuńskie Forum Sędziów

Bukareszt,

8 października 2023 r.

w załączniku: wersja angielska (tekst i zdjęcie ze strony http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/archives/6744

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www