Czarny czwartek dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Przebieg opiniowania w KRS 12 kandydatów na 7 wolnych stanowisk w SA w Łodzi

Źródło: transmisja online posiedzenia KRS z 11 października 2018 r.

(zapis skrócony, fragmenty podane w cudzysłowach zapis dosłowny)

Opinia 3-osobowego zespołu s. Łupiny

Barbara Maria Bojakowska (SO w Sieradzu)czas nagrania od 02:08

Według oceny kwalifikacyjnej wizytatora: bardzo dobrze przygotowana do rozpoznawania spraw, orzeczenia konstruowane prawidłowo, wysoki poziom uzasadnień, szerokie doświadczenie, w tym w zakresie orzekania na delegacji, wysokie kwalifikacje zawodowe, pozytywna opinia Kolegium, ocena Zgromadzenia 49 głosów za, 17 przeciw, 18 wstrzymujących

„Zespół pomimo że sylwetka sędzi prezentuje się dobrze, okazale nie rekomenduje Pani sędzi”

Paweł Wojciech Hofman (SO w Piotrkowie Trybunalskim)czas nagrania od 02:11

Według oceny kwalifikacyjnej wizytatora: bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce, osoba sumienna, obowiązkowa. Wieloletnie doświadczenie orzekania na delegacjach. Uzasadnienia obszerne, pogłębione, wyczerpujące. Kandydat zasługuje na przedstawienie.

***„Pomimo że sylwetka sędziego prezentuje się pozytywnie, nie uzyskał rekomendacji Zespołu”*Opinia Kolegium pozytywna, ocena Zgromadzenia 54 głosów za, 14 przeciw, 16 wstrzymujących.

Jolanta Agnieszka Jachowicz (SO w Łodzi)czas nagrania od 02:13

Według oceny kwalifikacyjnej wizytatora: bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, technika pracy sędziowskiej na wysokim poziomie. Doświadczenie orzekania na delegacjach. Kandydatka zasługuje na przedstawienie.

„Pomimo że i tym razem sylwetka Pani sędzi prezentuje się bardzo pozytywnie, solidnie, Zespół nie rekomenduje jej”.

Marek Kruszewski (SO w Łodzi)czas nagrania od 02:17

Według oceny kwalifikacyjnej wizytatora, sylwetka sędziego nie jest tak okazała jak w przypadku kandydatów poprzednich, jednak „Zespół zauważył pewne cechy samodzielności u pana sędziego, które wyrażają się we własnych poglądach na kwestię oceny materiału dowodowego, na kwestie orzecznicze, które powodują, iż w wyniku tego własnego postrzegania spraw, jednak większa ilość uchyleń ma ten kandydat od pozostałych. Jednakże pomimo tego, pan sędzia też ma bardzo dobrą opinię od prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, która dla zespołu była elementem przesadzającym o rekomendowaniu tego kandydata przez Zespół”

Głosowanie na Zespole 2 głosy za i 1 wstrzymujący. Pozostali kandydaci oceniani przez Zespół uzyskali po 3 głosy wstrzymujące.

Opinia 3-osobowego zespołu s. Johanna

Monika Michalska-Marciniak (prof. UŁ)czas nagrania od 02:21

Kandydatka jest profesorem nadzwyczajnym UŁ. Nie ma specjalnego doświadczenia sądowego. Rozliczne rekomendacje dołączone do zgłoszenia wskazują na duży zasób wiedzy i dorobek naukowy. Autorka monografii, komentarzy, artykułów, glos. Niekwestionowany dorobek naukowy, ale brak doświadczenie sądowego, dlatego nie jest rekomendowana przez Zespół.

Układ głosów na Zgromadzeniu 12 głosów za, 62 przeciw, 10 wstrzymujących

Joanna Składowska (SO w Sieradzu)czas nagrania od 02:23

Według opinii wizytatora, pani Sędzia cieszy się wysokim autorytetem, uzasadnienia wykazują wysoki poziom wiedzy prawniczej, umiejętność stosowania prawa w praktyce sądowej. Komentarz s. Johanna: „Mój Boże, każdy sędzia stosuje prawo w praktyce sądowej”. Konkluzja: szerokie doświadczenie, dobre przygotowanie i warsztat techniki sędziowskiej. Komentarz s. Johanna: „ Jeśli się w sądzie pracuje dwadzieścia czy dwadzieścia kilka lat doświadczenie powinna otrzymać”.

Głosy na Zgromadzeniu 37 głosów za, 20 przeciw, 27 wstrzymujących.

Zespół tej kandydatury nie rekomendował

Robert Świecki (SO w Łodzi)czas nagrania od 02:25

Spory dorobek zawodowy. Bardzo dobra opinia wizytatora. Praktyka w orzekaniu w sądzie apelacyjnym, gdzie był delegowany. Typowa ocena kwalifikacyjna: znakomity sędzia, reprezentuje wysoki poziom kwalifikacji zawodowych, duża wiedza prawnicza, wielkie doświadczenie, jest wyważony w ocenach, prezentuje właściwy stosunek do uczestników postępowania, kultura osobista. „To są takie ogólniki, które powtarzają się nam non-stop w każdej opinii wizytatorów … Spróbowałem zapoznać się z orzecznictwem Pana sędziego i muszę powiedzieć, że rzeczywiście uzasadnienia były sporządzane w terminie i niewielka ilość zaskarżeń wyroków. Zyskał także wielka aprobatę na posiedzeniu Zgromadzenia: aż 79 głosów za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący. … Zespół jednogłośnie rekomenduje Pana sędziego na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi”.

Jacek Świerczyński (SO w Łodzi)czas nagrania od 02:28

W przedstawionej dokumentacji, w żadnej sprawie orzeczeń nie uchylono, orzecznictwo jest nie tylko dobre, ale i stabilne. Według wizytatora bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, umiejętność stosowania prawa, właściwa ocena materiału dowodowego, dostrzega istotę problematyki prawnej, terminowość orzeczeń dobra, kultura pracy, zaangażowanie nie budzi zastrzeżeń. Według wizytatora dobry kandydat.

Zespół podzielił opinię Pana wizytatora i udziela rekomendacji

Opinia 3-osobowego zespołu s. Johanna

Paweł Urbaniak (SO w Łodzi)czas nagrania od 02:31

Przebieg kariery modelowy. Wg wizytatora kandydat cechuje się wysokim poziomem merytorycznym, protokoły rozpraw i posiedzeń kompletne, przejrzyste, uzasadnienia terminowe, widza prawnicza szczegółowa, kompletna. Badania aktowe wskazują na wysoki poziom merytoryczny. Intensywnie podnosi kwalifikacje, o czym świadczy ilość przebytych szkoleń. Kandydat spełnia wymogi formalne, pod względem wysokiego poziomu orzecznictw oraz cech osobowościowych i efektywności swojej pracy. Wysoki poziom poparcia na Zgromadzeniu 57 głosów za, 16 przeciw, 10 wstrzymujących. Ocena Kolegium pozytywna z rekomendacją.

Izabela Wawrzynkiewicz (SO w Łodzi)czas nagrania od 02:35

Ocena wizytatora: dobra znajomość pracy sędziego, dobra technika pracy sędziowskiej, metodyki, osoba sumienna, obowiązkowa, kultura pracy, zaangażowanie nie budzą zastrzeżeń. Ocena Kolegium pozytywna bez rekomendacji. Autorka publikacji, zbioru orzeczeń, prowadziła zajęcia dydaktyczne. Z uwag: aktywność kandydatki w kampanii wyborczej do Rad Narodowych IX kadencji przed 1989 rokiem.

Marta Witoszyńska (SO w Łodzi)czas nagrania od 02:37

zreferowano przebieg kariery zawodowej, bez opinii wizytatora

Poparcie na zgromadzeniu: aż 76 głosów za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące

Wyjaśnienie kandydatki co do 1 przekroczonego terminu uzasadnienia

Ocena Kolegium pozytywna z rekomendacją.

Elżbieta Zalewska-Statuch (SO w Sieradzu)czas nagrania od 02:39

zreferowano przebieg kariery zawodowej, bez opinii wizytatora

Ocena Kolegium pozytywna bez rekomendacji.

Poparcie na zgromadzeniu: 42 głosów za, 20 przeciw, 22 wstrzymujące

nagranie od 02:41 - przypomnienie rekomendacji zespołów:

Marek Kruszewski 2 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Robert Świecki 2 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Jacek Świerczyński 3 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Paweł Urbanika 3 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Po przerwie, wznowienie obrad głosowanie Rady czas nagrania od 03:07 do 03:13,

Po przerwie wyniki I tury od 03:28, w głosowaniu wzięło udział 17 osób, wymagana większość 9

Barbara Bojakowska: za 0 przeciw 0 wstrzymujących 14 nieważnych 3

Paweł Hofman: za 1 przeciw 0 wstrzymujących 13 nieważnych 3

Jolanta Jachowicz: za 1 przeciw 0 wstrzymujących 13 nieważnych 3

Marek Kruszewski: za 17 przeciw 0 wstrzymujących 0 nieważnych 0

Monika Michalska-Marciniak: za 15 przeciw 0 wstrzymujących 2 nieważnych 0

Joanna Składowska: za 0 przeciw 0 wstrzymujących 14 nieważnych 3

Robert Świecki: za 6 przeciw 0 wstrzymujących 7 nieważnych 4

Jacek Świerczyński: za 16 przeciw 0 wstrzymujących 0 nieważnych 1

Paweł Urbaniak: za 15 przeciw 0 wstrzymujących 2 nieważnych 0

Izabela Wawrzynkiewicz: za 4 przeciw 0 wstrzymujących 12 nieważnych 1

Marta Witoszyńska: za 1 przeciw 0 wstrzymujących 13 nieważnych 3

Elżbieta Zalewska-Statuch: za 1 przeciw 0 wstrzymujących 13 nieważnych 3

Wymaganą większość 9 głosów uzyskali:

Marek Kruszewski

Monika Michalska-Marciniak

Jacek Świerczyński

Paweł Urbaniak

Po przerwie głosowanie II tury (kandydaci, któryz otrzymali minimum 1 głos)

w głosowaniu wzięło udział 17 osób, wymagana większość 9, czas nagrania od 03:52

Paweł Hofman: za 0 przeciw 2 wstrzymujących 14 nieważnych 1

Jolanta Jachowicz: za 1 przeciw 0 wstrzymujących 15 nieważnych 1

Robert Świecki: za 5 przeciw 0 wstrzymujących 11 nieważnych 1

Izabela Wawrzynkiewicz: za 1 przeciw 0 wstrzymujących 15 nieważnych 1

Marta Witoszyńska: za 1 przeciw 0 wstrzymujących 15 nieważnych 1

*Elżbieta Zalewska-Statuch:*za 0 przeciw 0 wstrzymujących 15 nieważnych 1

Nikt nie uzyskał wymaganej większości 9 głosów

Trwa dyskusja czy przeprowadzać kolejne głosowanie, czas nagrania od 03:53

Przywołano par. 12 ust 4 pkt 2

Gdy uzyskano równą, bezwzględną większość głosów przeprowadza się jednorazowo ponowne głosowanie ….

ust 6gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości w głosowaniach wskazanych w ust. 4 przeprowadza się jedno ponowne głosowanie nad kandydatem, który uzyskał największą liczbę głosów

Zarządzono ponowne głosowanie co do Roberta Świeckiego

Po przerwie III głosowanie, udział bierze 17 osób, wymagana większość 9 , czas nagrania od 04:10

Robert Świecki: za 3 przeciw 1 wstrzymujących 10 nieważnych 3

Kandydat nie uzyskał wymaganej większości 9 głosów

Wymaganą bezwzględną większość uzyskali: Marek Kruszewski, Monika Michalska-Marciniak, Jacek Świerczyński, Paweł Urbaniak i te osoby Rada przedstawi Prezydentowi.