Dokumentujemy - ciąg dalszy

W dniu 26 listopada 2020 r. nominacje do Sądu Okręgowego w Łodzi odebrali:\

 • Łukasz BORKOWSKI (notariusz)\
 • Anna DHAHIR-SWAIDAN\
 • Kinga GRZEGORCZYK\
 • Dagmara KOWALCZYK-WRZODAK\
 • Monika SMUSZ-KULESZA
  Wśród innych nominacji z tego dnia:
  https://www.prezydent.pl/…/art,199,nominacje…

  Zamiast zwyczajowych gratulacji wolimy przypomnieć bardziej godne zachowanie innych naszych kolegów, którzy na to zasługują, 

a także uchwałę trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. BSA I-4110-1/2020, zgodnie z którą nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3), jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 

W Sądzie Okręgowym w Łodzi obecnie orzeka 18 sędziów powołanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3)

Przypominamy w kolejności chronologicznej okoliczności ich powołania, a w szczególności datę obwieszczenia o wolnym stanowisku, czy i jak zostali zaopiniowani przez samorząd sędziowski, uchwałę neo-KRS i datę odbioru nominacji od Prezydenta.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. /MP z 16 marca 2018 r. poz. 292/ - 18 stanowisk w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Pierwszy konkurs ogłoszony po powołaniu upolitycznionej KRS, do którego zgłosiło się 53 kandydatów, opiniowanych przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej w czerwcu 2018 r.

Konkurs rozstrzygnięty uchwałą neoKRS z 10 grudnia 2018 r. (po posiedzeniu 12 października 2018 r.)

Neo-KRS zdecydował o przedstawieniu Prezydentowi RP 18 kandydatów (co do jednego uchwała została uchylona, 7 zrezygnowało, a  10 zdecydowało się na odbiór nominacji).

KANDYDACI PRZEDSTAWIENI DO POWOŁANIA PRZEZ NEO-KRS:\

 1. Adam Borowicz (Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją. Ocena Zgromadzenia: 56 za, 5 przeciw, 11 wstrzymujących się) REZYGNACJA KANDYDATA!\

 2. Tomasz Chodkiewicz (Ocena Kolegium negatywna. Ocena Zgromadzenia 64 głosy przeciw) uchwała uchylona\

 3. Dominika Chruścielewska (Ocena Kolegium pozytywna. Ocena Zgromadzenia: 17 za, 26 przeciw, 29 wstrzymujących się) PRZYJĘŁA NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

 4. Eryk Dąbrowski (Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją. Ocena Zgromadzenia: 42 za, 15 przeciw, 15 wstrzymujących się) PRZYJĄŁ NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

 5. Dorota Drab (Ocena Kolegium pozytywna. Ocena Zgromadzenia: 11 za, 49 przeciw, 12 wstrzymujących się) REZYGNACJA KANDYDATKI!\

 6. Eliza Feliniak (Ocena Kolegium pozytywna z rekomendacją, Ocena Zgromadzenia: 58 za, 10 przeciw, 4 wstrzymujących się) REZYGNACJA KANDYDATKI!\

 7. Jacek Golmont (Ocena Kolegium pozytywna, Ocena Zgromadzenia: 35 za, 8 przeciw, 29 wstrzymujących się) REZYGNACJA KANDYDATA!\

 8. Jan Kłosowski (Ocena Kolegium pozytywna, Ocena Zgromadzenia: 27 za, 23 przeciw, 22 wstrzymujących się) REZYGNACJA KANDYDATA!\

 9. Iwona Konopka (Ocena Kolegium pozytywna, Ocena Zgromadzenia: 23 za, 14 przeciw, 35 wstrzymujących się) PRZYJĘŁA NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

 10. Damian Krakowiak (Ocena Kolegium pozytywna, Ocena Zgromadzenia: 19 za, 14 przeciw, 39 wstrzymujących się) PRZYJĄŁ NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

 11. Krzysztof Kurosz (Ocena Kolegium pozytywna, Ocena Zgromadzenia: 7 za, 58 przeciw, 7 wstrzymujących się) REZYGNACJA KANDYDATA!\

 12. Witold Ławnicki (Ocena Kolegium pozytywna, Ocena Zgromadzenia: 16 za, 27 sprzeciw, 29 wstrzymujących się) PRZYJĄŁ NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

 13. Wiktor Matysiak (Ocena Kolegium negatywna. Ocena Zgromadzenia: 4 za, 56 przeciw, 12 wstrzymujących się) PRZYJĄŁ NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

 14. Ewa Michniewicz-Broda (Ocena Kolegium pozytywna, Ocena Zgromadzenia: 29 za, 13 przeciw, 30 wstrzymujących się) PRZYJĘŁA NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

 15. Agata Mistrzak (Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją. Ocena Zgromadzenia: 61 za, 3 przeciw, 8 wstrzymujących) REZYGNACJA KANDTDADTKI!\

 16. Marek Pietruszka (Ocena Kolegium negatywna. Ocena Zgromadzenia: 5 za, 63 przeciw, 4 wstrzymujących się) PRZYJĄŁ NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

 17. Aleksandra Smołkowicz (Ocena Kolegium pozytywna, Ocena Zgromadzenia: 15 za, 20 przeciw, 37 wstrzymujących się) PRZYJĘŁA NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

 18. Marcin Sumiński (Pozytywna opinia Kolegium z rekomendacją. Ocena Zgromadzenia: 62 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących się) PRZYJĄŁ NOMINACJĘ 6 października 2020 r.\

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. /MP z 25 czerwca 2018 r. poz. 611/ - 1 stanowisko w Sądzie Okręgowym w Łodzi – pion pracy i ubezpieczeń społecznych

  Opinia Zgromadzenia Przedstawicieli z 3 grudnia 2018 r. odroczona do czasu rozstrzygnięcia TSUE;

  uchwała neo-KRS z 4 marca 2019 r.

  Anna Przybylska PRZYJĘŁĄ NOMINACJĘ 10 lipca 2019 r.

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. /MP z 14 lutego 2019 r. poz. 178/ - 1 stanowisko w Sądzie Okręgowym w Łodzi (pion gospodarczy)
  Jedyna zgłoszona kandydatura była przedstawiona do opiniowania na Zgromadzaniu 2 grudnia 2019 r. Zgromadzenie zdecydowało o odroczeniu opiniowania do czasu zakończenia weryfikacji niezależności od władzy politycznej organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz zaapelowało o powstrzymanie się do tego czasu od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.

uchwała neo-KRS z 8 stycznia 2020 r.

Paweł Hajdys PRZYJĄŁ NOMINACJĘ 26 maja 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2019 r. /MP z 6 czerwca 2019 r. poz. 479/ - 4 stanowiska w Sądzie Okręgowym w Łodzi pion cywilny, 1 pion gospodarczy, 1 pion karny

Kandydatury były przedstawione do opiniowania na Zgromadzaniu 2 grudnia 2019 r. Zgromadzenie zdecydowało o odroczeniu opiniowania do czasu zakończenia weryfikacji niezależności od władzy politycznej organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz zaapelowało o powstrzymanie się do tego czasu od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.

uchwała neo-KRS – 10 stycznia 2020 r.
\

 1. Dagmara Kowalczyk-Wrzodak PRZYJĘŁA NOMINACJĘ 26 listopada 2020 r.
  \
 2. SSR Anna Dhahir-Swaidan PRZYJĘŁA NOMINACJĘ 26 listopada 2020 r.
  \
 3. Łukasz Borkowski (notariusz) PRZYJĄŁ NOMINACJĘ 26 listopada 2020 r.
  \
 4. Kinga Grzegorczyk PRZYJĘŁA NOMINACJĘ 26 listopada 2020 r.
  \
 5. Monika Smusz-Kulesza PRZYJĘŁA NOMINACJĘ 26 listopada 2020 r.
  \
 6. Adam Karowicz REZYGNACJA KANDYDATA!

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2019 r. /MP z 18 lipca 2019 r. poz. 698/ - 1 stanowisko w Sądzie Okręgowym w Łodzi (pion cywilny)
  Kandydatury były przedstawione do opiniowania na Zgromadzaniu 2 grudnia 2019 r. Zgromadzenie zdecydowało o odroczeniu opiniowania do czasu zakończenia weryfikacji niezależności od władzy politycznej organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz zaapelowało o powstrzymanie się do tego czasu od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.
  Zgłoszenia:
  \
 7. SSR Małgorzata Kubisiak-Marciniak REZYGNACJA!
  \
 8. SSR Dorota Znyk jako jedyna kandydatka uzyskała rekomendację neo-KRS w końcu stycznia 2020, PRZYJĘŁĄ NOMINACJĘ 26 maja 2020 r.
Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi